9. Възобновяване на производства по издаване на административни актове

АПК предвижда възможност адм. орган сам, когато се намира на по-висшестоящо стъпало, да отмени или измени влязъл в сила адм. акт. Правните основания и предпоставки са следните: необходимо е актът да е влязъл в сила, т.е. да е породил вече правните последици. Необходимо е и напълно процесуално изискване е актът да не е обжалван по съдебен ред. В случай, че вече има решение на съдебен орган при съдебно обжалване, спорът е разрешен със сила на пресъдено нещо и той не може да бъде преразглеждан от по-горестоящия адм. орган. Ако актът не е подлежал на оспорване по адм. ред, неговата отмяна може да стане от органа, негов автор. Затова са необходими да бъдат налице няколко основания:
А- да бъде налице съществено нарушение на изискванията за законосъобразност.
Б- откриването на нови обстоятелства или писмени доказателства от съществено значение за решаването на въпроса при положение, че те не са били известни на страните в първоначалното производство
В- установено с влязла в сила присъда деяние на страните или органа, автор на акта
Г- установяването по надлежен ред на неистинността на документ с неистинско съдържание.
Д- наличие на друго решение по същия въпрос с противоречиво съдържание
Е- в следствие на нарушаване на адм.-процесуалните правила страната е била лишена от реално участие в производството, напр. не е била известена за началото на производството или по друг начин са засегнати нейните права
Ж- наличие на решение на Европ. съд за правата на човека във връзка с Конвенцията за основните права на човека и основните свободи.
Инициативата принадлежи на административният орган, когато той установява, че са налице съществени нарушения, допуснати от него. В случая той действа екс официо (служебно). Във всички останали случаи това става по искане на страната. Възобновяването на производството, когато е свързано със съществени нарушения на изискванията за законосъобразност на акта става в 1-месечен срок, а в останалите случаи- в 3-месечен срок от узнаването му, но не по-късно от 1 година от възникването му. Посочените основания са почти сходни с основанията за отмяна на влезли в сила решения по ГПК и с основанията, визирани в чл.71 на ЗАНН за възобновяване на адм.-наказателни производства.