9. Застаховаетлен брокер (ЗБ). Застрахователен агент (ЗА)

Това са посредници, които застрахователите използват при сключването на Зд-ри. Те могат да извършват и друга търговска дейност. Има общи изискавания към тяхната дейност:
1) При осъществяване на дейността си трябва да се легитимират с документ, удостоверяващ правото им да извършват застр. дейност.
2) Да пазят тайна, доброто име ва З-ля.
3) Да са вписани в регистъра на ЗБ и ЗА, воден от КФН.
4) Може да включват в наименованието си обозначение за извършването на Зпосредничество, само ако е вписано в регистъра на КФН.
5) Да поддържат задълж. З-ка “професионална отговорност”, валидна за територията на целия ЕС, която покрива вредите, причинени от тях във връзка с дейността им като Зпосредник във връзка с виновно тяхно действие или бездействие. Това з-не отпада, ако той притежава декларация от своя з-л, че последния поема отговорността за неговите действия.
6) Посредникът следва да предоставя гаранция във връзка с изпълнението на задълженията си при извършването на д-ст по Зпосредничество. Тя може да се изразява в:
- поддържане на собствени средства в размер на 4 % от общия размер на стойността на Зд-ри, сключени с неговото посредничество.
- в откриването на клиентска сметка, по която се превеждат пар. суми от з-ните лица или съответния з-л.
ЗБрокер е ТД-во или ЕТ, което с/у възнаграждение осъществява посредничество при сключването и изпълнението на Зд-ри по възлагане на Д-ното лице, а при през-не – по възлагане от з-л. За да може ТД-во или ЕТ да впишат в дейността си брокерство, те трябва да имат разрешение от КФН. Това разрешение се получава след подаването на искане до КФН. По искането се произнася зам. председателя на КФН в 1-месечен срок. Ако са спазени всички законови изисквания, зам.председателя се произнася с решение за вписване на ЗБ в регистъра на КФН. Ако не са спазени изискванията, зам. председателят прави отказ, които не подлежи на обжалване. След 6 месеца лицето може да подаде ново искане. След вписването в регистъра се получава удостоверение за регистрация, в което се посочва фирма, седалище, адрес на управление на ЗБ, имената на лицата, които могат да го управляват и представляват. Лицата трябва да отговарят на следните изисквания:
- да има висше образование;
- да има квалификация или професионален опит в областта на З-нето;
- да не е осъждано на лишаване от свобода за престъпления от общ характер;
- да не е лишено от правото МОЛ – длъжност;
- да не е обявено в несъстоятелност или да не е в такъв процес;
- да не е член на Управителния съвет на дружество, обявено в несъстоятелност, с неудовлетворени кредитори.
Отношенията м/у з-но лице и ЗБ се уреждат с д-р в писмена форма – това е договор за поръчка.
ЗБ има следните задължения:
- проучване на Зпазар, набиране и проучване на информация относно предлаганите Зпрдукти;
- ЗБ участва в подготовката на документи във връзка със сключването на Зд-ри;
- ЗБ оказва съдействие на з-ното лице при уреждане на претенции при настъпването на Зсъбитие и обезщетяването (изплащане на обезщетение);
- ЗБ трябва да полага грижата на добър търговец, да е в услуга на з-ното лице. ЗБ има право да иска възнаграждение от з-ля. Той получава обичайното възнаграждение, ако липсва изрично споразумение м/у него и з-ля. Обичайното възнаграждение за % от премиите от сключените от ЗБ з-ки.
ЗБ може да преустанови дейността си:
- по свое собствено желание – подава молба до КФН за заличаване от регистъра и от търговския регистър в последствие;
- при отнемане на разрешението от КФН, когато:
1. ЗБ е предоставил неверни документи при вписване в регистъра;
2. ЗБ не започне дейност в продължение на 1 год. От вписването в регистъра;
3. ЗБ в продължение на 6 месеца престане да извършва Зпосредничество;
4. ЗБ престане да отговаря на условията за извършване на тази дейност;
5. ЗБ е обявен в несъстоятелност;
6. ЗБ е обявен в ликвидация;
7. ЗБ извършва системни нарушения на КЗ-нето и актовете по прилагането му.
КФН заличава ЗБ от водения от него регистър. ЗБ трябва да върне удостоверението за регистрация.
ЗАгент – той може да е всеки търговец, включително кооперации или ФЛ, упълномощено от з-л да извършва с/у възнаграждение Зпосредничество от негово име и за негова сметка. Представителната власт на ЗА произтича от пълномощното, издадено от з-ля в писмена форма. Обемът на представителната власт е договорно определен. З-лят в пълномощното посочва какви видове д-ст може да извършва ЗА. В зависимост от представ. власт, има два вида ЗА: 1. обвързан – точно определена дейност; 2. необвързан – има представителна власт да събира Зпремии по сключени от него з-ки и да изплаща суми на з-ните от него лица.
ЗА трябва да има средно образование; да не е осъждано на лишаване от свобода; да може да заема МОЛ длъжност; да не е в несъстоятелност; да не е бил член на дружество, обявено в несъстоятелност, с неудовлетворени кредитори. Вписва с в регистъра на КФН по заявление от з-ля, който води списък на лицата, които извършват Зпосредничество. След вписването з-ля издава удостоверение за легитимация, в което се посочват индивидуализиращите белези на ЗА, имената на лицата, представляващи ЗО, видовете з-ки, които ЗА може да извършва, максималния размер на з-ната сума, до която може ЗА да сключва заст-ка.
Отношенията м/у ЗА и ЗО се уреждат с договор за поръчка. ЗА поема задължението да сключва посочените в удостоверението видове з-ки. ЗА има право на възнаграждение, което обичайно се формира като % от премийния приход от сключените от него Зд-ри.
ЗА има представителна власт, подписва д-ри. ЗА влиза в правоотношение със з-ните лица. ЗА има задължението да разяснява добросъвестно правата и задълженията на з-ните лица по съответния вид застраховка.
Има следните ограничения:
- ЗА не може да се намира в трудово правоотношение със з-ля;
- ЗА не може да работи за ЗБрокер;
- Без съгласието на з-ля ЗА не може да извършва Загенство за друг з-л, различен от вида з-ка, за който е упълномощен от този з-л.