8. Устройствено планиране на територията. Устройствени схеми и устройствени планове.

Една от основните функции на ЗУТ е да създаде системата планиране на територията. Планирането стои в основата на целенасоченото устройство на територията. То представлява основен фактор при реализацията на националната и общинската политика. Планиращата дейност е подредена логически и се извежда на определени нива с различна степен на конкретност. Тя започва от устройствени схеми, в които са заложени глобални перспективи за развитие на страната в 15-20 годишен период и завършва с подробните устройствени планове (ПУП) за конкретен имот. Всеки следващ по-долустоящ план се съобразява с предвижданията на по-горестоящия план и представлява негова конкретизация. Действащата система от схеми и планове отговаря на сегашната обществно-икономическа обстановка. Схемите и плановете представляват пространствен израз на икономическата, социалната и културната политика.
Устройствените схеми са особен вид правни актове, които имат нормативен характер. Те замениха единните и общодържавните планове, които бяха уредени с отменения ЗТСУ. В новия ЗУТ се говори за схеми, тъй като те нямат непосредствено инвестиционно значение и съдържат перспективи за развитие, които имат общ, а не конкретен характер.
Нормативната уредба се съдържа в чл. 99 и чл. 115 и сл. ЗУТ.
С устройствени схеми се дават перспективите за социално-икономическото развитие на страната при гарантирано опазване на околната среда. След одобрението им по съответния ред, те представляват законодателна основа за устройствените планове. Съобразно територията, която обхващат, съществува Национална комплексна устройствена схема, на следващо място са районните устройствени схеми. Ако критерият е съдържанието схемите са комплексни и специализирани. Комплексните схеми решават общи устройствени проблеми в тяхната взаимовръзка. Специализираните схеми се създават за конкретни обществено значими или инфраструктурни обекти от национално или регионално ниво.