8. Оспорване на административните актове на по административен ред

С административните актове се създават права, възлагат задължения или накърняват права, свободи и законни интереси. Като гаранция за тяхната законосъобразност е предвидената възможност да бъдат оспорвани по адм. или съдебен ред. По адм. ред могат да бъдат оспорвани индивидуалните и общите адм. актове. Нормат. адм. актове са извън обсега на оспорването по адм. ред. Оспорването става пред непосредствено по-горестоящия адм. орган. Именно поради това то се нар. оспорване по адм. ред. Поради това, че то става пред по-горестоящия непосредствено адм. Орган, извън обсега на това оспорване са актове на органи, които нямат по-горестоящ адм. орган или имат друг правен характер. Следователно не подлежат на оспорване по адм. ред актовете на:
1.- председателя на НС и на президента на републиката
2. МС, мин.-председателя, министрите и ръководителите на ведомства и органи, непосредствено подчинени на МС.
3.- ВСС
4.- на управителя на БНБ и председателя на сметната палата
5.- на областните управители ( МС ги назначава )
6.- актове, за които изрично е предвидено в закони, че не подлежат на оспорване по адм. ред
Активна процесуална легитимация, т.е. право да оспорват акта, притежават всички заинтересовани лица. Прокурорът, като орган по спазването на законността, също може да оспори акт. Предмет на оспорването може да бъде законосъобразността и целесъобразността на адм. акт. Нецелесъобразността представлява издаване на адм. акт при неправилно упражняване на оперативната самостоятелност. Оспорването става от гражданите и организациите чрез жалба. Прокурорът подава протест. Той може да подаде протест само по отношение на незаконосъобразността на акта. Следователно нецелесъобразността на акта не може да бъде предмет на протеста на прокурора. Жалбата или протеста са свързани с 14-дневен срок. Този срок при изрично изразените адм. актове започва да тече от момента на съобщаването за издаването на акта. (идентичен 14-дневен срок е и за издаването на индивидуалните адм. актове)- чл.57 от АПК.
При мълчаливия отказ или мълчаливото съгласие срокът за оспорването е едномесечен. Жалбата или протеста задължително следва да бъдат в писмена форма. Те следва да съдържат името на жалбоподателя или неговата фирма, ако е ЮЛ, актът, който се оспорва и т.н.

Важна е датата, в която жалбата ще се регистрира в общинската администрация. Това трябва да стане в 14-дневен срок.
Административният орган преценява допустимостта на жалбата и дава указания да се отстранят нередностите в 7- дневен срок. Постъпвайки жалбата в органа, автор на акта, той може сам в 7-дн. срок да преразгледа сам издадения от себе си акт, да го оттегли, да го отмени или измени. Ако той счита, че издаденият акт е законосъобразен и целесъобразен, той изпраща незабавно жалбата на по-горестоящия адм. орган. Следователно компетентен да разгледа жалбата е непосредствено по-горестоящия адм. орган. Актовете на кмета на общината се оспорват пред областния управител. Той може да ги отмени. Актовете на кметовете на райони и кметства се оспорват пред кмета на общината. В случаите, когато е налице правна и фатическа сложност на казуса, компетентният орган може да назначи комисия за проучване и разглеждане на случая. Това е диспозитивна възможност, а не задължение на по-горестоящия орган. Комисията се състои от 3 члена, като най-малко един от тях е с юридич. образование. Становището на комисията има само консултативно значение. Органът преценява дали да се съобрази с него или не. Органът се произнася с мотивирано решение. Ако той не приеме становището на комисията, следва да се мотивира. Решението му се съобщава на жалбоподателя и органа, издал акта.