8. Връзка на криминалистиката с оперативно издирвателната дейност

Криминалистиката не е единствената наука,която изследва процеса на разкриване на престъпления и разработва методи за осъществяването на тази дейност.Тя е предмет на изследване и от теория на оперативно-издирвателна дейност.Предметът на оперативно-издирвателната дейност включва изучаване на организацията,методите и средствата,които се използват от оперативно-издирвателните органи за предотвратяване и разкриване на престъпления,както и за издирване на лица и предмети.Теорията на ОИД се определя като наука,която изучава”общата тактика и методика за предотвратяване и разкриване на престъпления,чрез съгласувано използване на секретните и явни сили,средства и методи върху основата на юридически науки и обобщена практика”.
Различието между риминалистиката и ТОИД,е както в предмета на изследването,така и в естеството на методите и средствата,които разработват за разкриване и разследване на престъпления.Едновременно с това между двете науки има тясна връзка.ТОИД възниква върху основите на криминалистиката.Като наука с по-дълга история и по-високо ниво на развитие на теорията на криминалистиката оказва методологически влияние върху ТОИД.Редица разработени от криминалистиката категории и проблеми имат непосредствено отражение и върху ТОИД.Към тях се отнасят криминалистическата теория за версиите,за идентификацията,за следите,начина и механизма за извършване на престъпления,тактиката на действията по разследването,методика за разследване на престъплениея и пр.
Знание в областа на ТОИД имат важно значение не само за дейноста на оперативните работници,но и за разследващия орган.Оптималното му взаимодействие с оперативният състав на полицията до голяма степен зависи от познаване естеството на тяхната дейност.От своя страна усвояването на криминалистически знания от оперативните работници е необходимо условие за ефективноста на тяхната дейност при разкриването на престъпления.Това обстоятелство се изтъква и в теорията на оперативно-издирвателната дейност.
В определена степен крим.тактика има методологическо влияние върху провеждането на ТОИД при зарработването на методи,правила и препоръки за провеждането на редица оперативно-издирвателни действия(оперативен оглед,оперативно разпознаване,оперативна комбинация,оперативен експеримент,разузнавателна беседа и др.),които независимо,че нямат процесуална същност,имат принципно сходство с дейноста по разследването.