8. Застрояване на земеделските земи без промяна на предназначението им

Член 21 КРБ; ЗОЗЗ (процедурата – член 4, алинея 2. върху земеделските земи могат да се строят сгради и съоръжения, свързани с производството на земеделските предприятия), Наредба № 2/1998г., която съдържа списък за възможността за строеж без промяна на предназначението на земеделските земи, който определя:
А/ вид на строежите
Селскостопански сгради, предназначени за складове;
Сгради, предназначени за хангари (гаражи на селскостопанските машини);
Резервоари/водоеми;
Силажовместилища;
Торохранилища;
Пречиствателни съоръжения;
Съоръжения за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване;
Напоителни съоръжения.
Б/ ограничения на строежите
При ЗЗ с площ до 10 дка - височина до 3 м на етаж; застроена площ до 35 м2;
При ЗЗ с площ над 10 дка – могат да се строят стопански сгради, жилищни сгради за домакинството на собственика/арендатора на ЗЗ.
В/ процент на застрояване
Обособява се „двор за застрояване” с максимална площ от 10% от общата площ на ЗЗ, като застроената площ на този обособен двор не може да надвишава 15% от неговата площ. Общата РЗП не трябва да надвишава площта на селскостопанските сгради???. Член 3 въвежда изключение – не се допуска застрояване без промяна на предназначението, когато земеделските земи са разположени около големите градове, около плажната ивица, около находища на минерални води, в хигиенно-защитената зона около сметища, на по-малко от 500 м от съществуващи или проектирани магистрали, на по-малко от 300 м от републиканските пътища.
Г/ разрешаване на строителство - провежда се обща процедура по ЗУТ с известни облекчения
За ЗЗ с площ до 10 дка – не се изисква ПУП, както в урбанизираните територии, а скица - виза, издадена от Главния архитект на съответната община.
За ЗЗ с площ над 10 дка – не се изисква ПУП, а разрешение за строеж, както и идеен проект за разположението на предвидените за построяване сгради. За да отговаря строежът на строителните изисквания, е нужно одобрение на инвестиционното предложение, което се извършва по общия ред на ЗУТ.
NB! Застроените терени могат да бъдат оградени, с изключение на горите!!!