8. Административнонаказващи органи

Административнонаказателното производство протича в няколко фази, всяка от тях е отделно производство. Първата фаза (етап) на адм.-нак. Процес е установяването на административното нарушение. Това става чрез съставянето на акт за установяване на административното нарушение. Актът се съставя от актосъставители.
Втората фаза е налагането на административното наказание. Именно в нея се реализира адм.-нак. Отговорност. Това производство представлява издаването на наказателното постановление от административнонаказващите органи. Адм.-нак. Органи са :
1. ръководителите на ведомствата, министрите, областните управители и кметовете, на които е възложено изпълнението или контрола по изпълнението на съответни нормативни актове. Тези лица- органи могат да делегират това свое правомощие на други подчинени на тях длъжностни лица, когато това е предвидено в съответната законова разпоредба. Например кметът на общината може да делегира правомощието си да издава нак. Постановления на един от зам.-кметовете. Такава възможност за делегация на правомощия е предвидена в ЗМСМА.
2. длъжностни лица и органи, овластени от съответния закон.
3. съдебните и прокурорските органи в предвидените случаи на ГПК, АПК и НПК. Например налагането на глоба от съда на свидетел, който е редовнопризован, но не се е явил в съдебно заседание. Компетентен по териториалната компетентност е административният орган, в чийто район е било извършено нарушението. Например при нарушение на ЗДП, извършено на територията на гр. Кърджали, от кола с рег. Номер в столицата, нак. Постановление ще се издаде от органите на ДАИ (сега Държ. Автомобилна администрация) или съставено от КАТ в гр.Кърджали, независимо от софийската регистрация. Когато не може да се установи точно местоизвършването на нарушението, то тогава компетентен ще бъде органът по местоживеенето на нарушителя. В случай, че органът преценява, че не е компетентен, то тогава той го изпраща на компетентния според него орган. В тази връзка е възможно да възникнат спорове за компетентност. Когато спорещите органи са от едно ведомство или от една адм.-терит. Единица, то спорът се решава от съответният ръководител. В случай, че са от различни ведомства, то тогава е в правомощието на Окръжния съд, в чиито съдебен район е седалището на органа, издател на акта.
Предлага се компетентен да бъде Административният съд.