8. Индивидуално и родово определени престации.

1. Индивидуално определени престации – дължимата престация е определена с индивидуалните си белези. Не възниква, ако при сключване на договора конкретно дължимото е фактически неосъществимо. Ако предмет на задължението е "да се даде “ определена вещ, то собствеността върху тази вещ преминава веднага с поемане на задължението по силата на договора чл.24(1) ЗЗД.

При договори за прехвърляне на собственост и за учредяване или прехвърляне на друго вещно право върху определена вещ прехвърлянето или учредяването настъпва по силата на самия договор, без да е нужно да се предаде вещта. От този момент върху преобретателя преминава риска от погиване или повреждане на вещта. Закона дава възможност на страните да се уговорят и за начина на индивидуализация. Ако нищо не е уговорено влиза в действие чл.24(2) ЗЗД - При договори за прехвърляне на собственост върху вещи, определени по своя род, собствеността се прехвърля, щом вещите бъдат определени по съгласие на страните, а при липса на такова, когато бъдат предадени.

Качество – при индивидуално определените вещи се дължи една вещ и се предава такава каквато е.

При индивидуално определените вещи могат да се породят невъзможности за изпълнение, когато вещта погине или си повреди.

2. Родово определени престации – дължимата престация е определена по общи, абстрактни белези. Принципа е, че рода никога не погива, освен ако не се касае за т.нар. ограничен род, т.е. погиването не освобождава длъжника от задължението.

При сключване на договора вещите са само определяеми и правото на собственост не може да премине. Това става само след тяхната индивидуализация. Чл.186а ЗЗД - Рискът от случайното погиване или повреждане на родово определени стоки преминава върху купувача от момента, в който стоката бъде определена по съгласие между страните или му бъде предадена, а при доставка за купувачи в други населени места - от момента, в който тя бъде предадена на спедитор или на превозвач, освен ако между страните е уговорено друго. При транзитни доставки в същите случаи рискът преминава върху крайния получател.

Качество – при родово определените вещи има няколко вещи с различно качество. Ако не е уговорено нищо /средно качество поне/ – чл.64 ЗЗД - Когато се дължи вещ, определена само по своя род, длъжникът трябва да даде вещ поне от средно качество.

При родово определените вещи не могат да се случат невъзможности за изпълнение, освен при ограничения род – чл.81(2) ЗЗД - Обстоятелството, че длъжникът не разполага с парични средства за изпълнение на задължението, не го освобождава от отговорност.

<< Назад към Лекции по облигационно право