8. Съучастие и стадии на международното престъпление. Наказуемост.

(Множество международни престъпления и форми на усложнена международна престъпна дейност.)
Съучастие и стадии в межд. престъпление и наказуемост – третират се като в нашето право. Има 3 стадия, както по нашия НК:
- приготовление - чл.17 НК в нашия НК приготовление е подготвянето на средства, намирането на съучастници и изобщо създаването на условия за извършване на намисленото престъпление, преди да е почнало неговото изпълнение. Приготовлението е наказуемо само в предвидените от закона случаи. Деецът не се наказва когато по собствена подбуда се е отказал да извърши престъплението.
- Опит - чл.18 НК-опитът е започнатото изпълнение на умишлено престъпление, при което изпълнителното деяние не е довършено или макар да е довършено не са настъпили предвидените в закона и искани от дееца общественоопасни последици на това престъпление. При опит деецът не се наказва с наказанието предвидено за довършеното престъпление, като се взема предвид степента на осъществяване на намерението и причините поради които престъплението е останало недовършено. При опит деецът не се наказва, когато по собствена подбуда се е отказал да довърши престъплението или е предотвратил настъпването на престъпните последици.
извършване на престъплението
Да се ползва опората на българския НК.
Тук няма само разграничение за наказуемостта. При нас приготовлението се наказва съобразно закона, а при межд. право се наказва и опитът и приготовлението.
Тук приготовлението и опита се наказват като довършено престъпление. Само се има предвид степента на обществена опасност.
Самоволният отказ не се наказва – чл. 25 от Римския статут. Ако едно лице извърши престъпление самостоятелно, заедно с другиго или чрез другиго, независимо от това дали другото лице е наказателно отговорно според нормите на този статут то носи наказателна отговорност и подлежи на наказание за престъпление от компетентността на този съд.
Опитът е започнато изпълнително деяние, което не е довършено. За приготовлението в межд. право няма дефиниция, но за създаване на условия е както по нашия НК.
Съучастие за извършване на межд. престъпление – съдът налага наказателна отговорност ако едно лице извърши престъплението самостоятелно, с другиго или чрез другиго. При извършване на опит за престъпление когато едно лице престъпи към действие и започне извършването му, чрез важна стъпка, но престъплението не бъде извършено поради обстоятелства независещи от намерението на лицето, то носи наказателна отговорност според разпоредбите на римския статут. Ако обаче лицето се откаже от извършване на престъплението или по друг начин предотврати извършването му то не носи наказателна отговорност и не подлежи на наказание по този статут за опит да извърши това престъпление ако изцяло и доброволно се откаже от престъпната цел.
Съучастието може да се раздели и тук:
- подбудител – този, който умишлено е склонил другиго да извърши престъплението – чл.20, ал.3

- помагач – този, който умишлено е улеснил извършването на престъплението чрез съвети, разяснения, обещание да се даде помощ след деянието, отстраняване на спънки, набавяне на средства или по друг начин – чл. 20, ал. 4 13
- съизвършител
Ако едно лице извърши опит за извършване на престъпление като пристъпи към действие и направи важна стъпка за започването му, но престъплението не бъде извършено поради обстоятелства, независещи от намеренията на лицето, то носи наказателна отговорност. Ако обаче лицето се откаже от извършването на престъплението или по друг начин предотврати извършването му, то не носи наказателна отговорност и не подлежи на наказание по този статут за опит да извърши това престъпление, ако изцяло или доброволно се откаже от престъпната цел. Лична наказателна отговорност се носи в случаите:
- едно лице извърши престъпление самостоятелно или с другиго, независимо дали другото лице е наказателно отговорно
- когато нареди, настоява или склони към извършването на престъпление което е извършено или за което е осъществен опит за извършване
- в случай на помагачество или когато е осъществен опит със знанието, че група възнамерява да извърши престъпление
Подбудителството е подстрекателство.
Форма на съучастие е извършване на престъпление от група лица (това понятие е дефинирано и в чл. 93 от НК).
Ексцесът също е познат в МНП – извършителят извършва и други престъпления извън тези, за които е бил подбуден от подбудителя.
За МНП, особено за наказателното отношение относно устава на Нюрнбергския военен трибунал завишена наказателна отговорност има за организаторите – организиране в престъпна група, членуване в нея.
Имунитетът не е основание за намаляване на наказанието.