8. Държавен надзор (ДН) в/у дейността на застрахователните организации.

За пръв път е въведен 1926г. – Закон за държ. контрол в/у частните застрах-лни предприятия. В сила е до 1946г. През 1946-1990г. в Б-я има държавен монопол в областта на застраховането. Здейност се извършва от ДЗИ. С ТЗ от 1990г. Зд-ст се осъществява от лица с частен капитал – 1990-1996г. това вече се извършва свободно. Със З-на за застрах. се въвежда държавен контрол в/у Зд-ст (1996). Регламентацията от З-на за застрах-то е възпроизведена в Кодекса на З-нето.
Надзора се осъществява от Комисията по финансов надзор (КФН) и зам.председателя на тази комисия, който е ръководител на проявения З-лен надзор. Държавният надзор се проявява в/у и обхваща:
1) Върху възникването на ЗОрган-ции. За да може едно лице да извършва Здейност то трябва да получи лиценз от комисията. Лицензът може да обхваща по предметен обхват дейност само по з-не., по з-не и през-не, само за извършване на определени видове застраховки. Ако има взаимнозастрахователна кооперация, лицензът се отнася само за З-не. Предметът на лиценза може да се разшири с допълнителен лиценз, който може да касае з-не, през-не, нови видове застраховки, може да се отнася за допълване на лиценза с нови рискове по определен вид з-ка.
2) ДН се простира в/у устройството на Зорг-ции З-ля/ЗО може да се преобразува след одобрението на КФН.
3) ДН е свързан с надзор в/у финансовото състояние на ЗО, контрол в/утяхната платежоспособност, техните технически резерви и активи: Когато КФН констатира, че фин. състояние на ЗО застрашава интересите на з-ните лица, зам. председателя на КФН може да задължи ЗО да изготви план за оздравяване дейността си. Когато констатира състояние на неплатежоспособност, може да иска откриване на процедура по несъстоятелност.
4) ДН се простира по отношение на лица, които притежават акции от ЗО. За да може едно лице да придобие 10% и повече от акциите на ЗО е необходимо одобрението на зам. председателя на КФН.
5) ДН обхваща спазването на действащото законодателство от страна на ЗО, правилно прилагане на КЗ-нето и подзаконовите нормативни актове. Ако КФН констатира нарушения в тази насока, може да отнема лиценз.
6) ДН обхваща спазването на принципа за доброволност на З-нето. При нарушаването му следва отнемане на лиценз.
7) ДН обхваща спазването на програма за дейността на ЗО, която е била представена от З-ля при искането му за получаване на лиценз за Здейност. При неспазване на плана – отнемане на лиценз.
Актовете на КФН и на зам. Председателя са Индивидуални Административни Актове по своята същност. Подлежат на обжалване пред ВАС по реда на АПК.