7. Издаване на обши и индивидуални административни актове

В зависимост от характера на акта и кръга на неговите адресати, различаваме индивидуални, общи и нормативни адм. актове. Индивидуалните адм. актове съдържат изричното волеизявление или изразеното чрез действия или бездействия волеизявление на компетентен адм. орган. С него се създават права или се възлагат задължения, както и се накърняват права, свободи и интереси на конкретни лица и организации. Следователно тук е налице конкретност, както по отношение на адресата, който е персонифициран, така и конретност по отношение на правата и задълженията.
Различно е положението при общите адм. актове. Те имат еднократно правно действие и непосредствено засягат права, свободи или законни интереси на граждани и организации. Но броят на гражданите е неопределен. Следователно два са характерните белези на общият адм. акт- от една страна той има еднократно правно действие, а от друга- адресатите му са неопределен брой лица. Тези два съществени правни белези предопределят и производството по издаването им. С оглед на това, че те се отнасят до неопределен брой лица, откриването на производството следва да бъде публично оповестено. Това ще стане чрез средствата за масова информация, поставяне на съобщения на подходящи места, изпращане на известия за откриване на производството до сдружения на заинтересовани лица и т.н. Тук следва да се използват всички възможни форми, за да бъде разгласено най-широко откриването на производството. Когато говорим за публично оповестяване, следва да имаме предвид, че не се касае само за формално съобщение, а за запознаване със съображенията и необходимостта от издаването му, проектираните основни моменти в бъдещия акт и т.н. Компетентният адм. орган следва да осигури участието на заинтересованите лица и организации в изработването на акта. Това маже да стане чрез различни организационно-правни форми. Органът следва да потърси и обсъди становищата и възраженията им. Той може да ги привлече в работни групи, комисии, консултативни съвети, които да го подпомогнат при подготовката на проекта. В случаите, когато адм. орган е колетивен, той може да ги покани да участват в неговото обсъждане. Ефективно е и организирането на обществено обсъждане, което дава възможност на по-широк кръг от граждани и организации да изразят мнението си. След като обсъди становищата, органът приема и издава акта. Поради това, че той се отнася до неограничен брой адресати, той следва да бъде широко публично оповестен. Това ще стане по начина, по който е оповестено откриването на производството по издаването му. Това е нормалният админ.-технологичен ред за издаването на тези актове. В случаи обаче,че неотложни случаи са налице, свързани с опазването на здравето, нац. сигурност, природни бедствия и др., адм. орган може да не спази тези адм.-правни производствени правила. В тези случаи се налага и допълнително широко оповестяване на причините, които са наложили отклонение от общия ред.
Нормативните адм. актове и производството по издаването им имат своите специфични особености. Посочихме, че индивид. адм. актове са конкретни по отношение на субекта и по отношение на правата и задълженията, произтичащи от акта. Общите адм. актове заемат преходно положение между индивидуалните и нормативните адм. актове. Те имат еднократно действие, по което се доближават до индивид. адм. актове, но имат неограничен брой адресати, по което са сходни с нормативните адм. актове. Нормативният адм. акт има многократно правно действие и се отнася за неопределен и неограничен брой адресати. Следователно тези два елемента многократност на действието и неопределения и неограничения брой адресати, са неговите основни правни х-ки. Нормат. адм. акт съдържа адм.-правни норми. Те са задължителни за изпълнение и тяхната реализация е скрепена и с възможността за прилагане на държавна принуда. Напр. нормат. адм. актове са: правилници, наредби, инструкции, постановления на МС. Компетентен да издава нормативен административен акт е само органът, който е оправомощен за това от К или закона, но нормотворческата компетентност не може да бъде делегирана, т.е. да се предоставя на др. орган. Удостоверяването на съдържанието става от органа, който го е издал. Съгласно К нормативните актове (законови или подзаконови) следва задължително да се обнародват в ДВ. Следоват., за да влезе в сила нормат адм. акт, той следва да бъде обнародван в ДВ. Изключение са само нормат. адм. актове, издавани от общинските съвети. Съгл. Чл.78, ал3 от АПК, те не подлежат на обнародване. Те следва да бъдат разгласявани по друг подходящ начин. Тези наредби се издават на основание на чл.23 от ЗМСМА.