7. Осигурители. Осигурителни каси

Осигурители

Осигурител е всяко ФЛ, ЮЛ или негово поделение, както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други ФЛ. Самоосигуряващи се ФЛ са тези, които са длъжни да внасят осигурителни вноски изцяло за своя сметка. Самоосигуряващият се действа в качеството и на осигурител и на осигурен. В буквалният смисъл на думата осигурител е лицето/органът, който дължи по закон за своя сметка цялата осигурителна вноска за друго ФЛ. Законодателят не употребява, но предпоставя понятието съосигурители. Съосигурителите са ФЛ и/или ЮЛ, които по закон дължат за своя сметка съответната част от осигурителните вноски. Съосигурители са:
1.РД – ЮЛ и ФЛ по отношение на Р/С, работещи по трудово правоотношение;
2.Търговски дружества по отношение на изпълнителите на договори за управление или контрол на ТД;
3.Възложители, по отношение на лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, т.е. по отношение на изпълнителите по граждански договори;
4.Кооперации, по отношение на лицата, упражняващи трудова дейност, като членове на кооперацията и получаващи трудово възнаграждение. Доколкото РД, възложителите и кооперациите внасят по сметките на съответните осигурителни фондове осигурителни вноски на Р/С/изпълнителите по договор за управление или контрол и членовете на кооперациите, както своята част, така и тази на осигурените лица, в широкия смисъл на думата те имат качеството осигурител, по-точно те са платци на осигурителни вноски. Съосигурител е и осигуреното лице, което по закон за своя сметка дължи съответната част от осигурителната вноска, но доколкото и частта от осигурителната вноска, която е за негова сметка се внася от РД/възложител/Кооперация на осигурените лица не се признава качеството осигурител в широкия смисъл на думата. Осигурителите в буквалният смисъл на това понятие са държавните органи, внасящи осигурителните вноски за сметката на държавния бюджет, по отношение на лицата по чл.4/1/т.2,3 КСО. Осигурителите са и РД, възложителите и кооперациите, които внасят изцяло за своя сметка осигурителните вноски за ОСР трудова злополука и професионално заболяване във Фонд ”Трудова злополука и професионална болест” на ДОО. За сметка на държавния бюджет за ОСР старост, инвалидност поради общо заболяване, смърт във Фонд “Пенсии” на ДОО се внасят осигурителните вноски за изчерпателно посочени в КСО категории лица. Примерно: за лицата отслужили наборна военна служба за периода, зачетен за осигурителен стаж. Осигурителните вноски на тези категории лица се внасят към датата на отпускане на съответния вид пенсия и се начислява върху минималната работна заплата към този момент.
РД са осигурителите за ОСР старост, инвалидност поради общо заболяване, смърт и за своя сметка внасят осигурителни вноски във Фонд ”Пенсии” на ДОО за определени от законодателя категории Р/С. Например: за Р/С за периодите на временна неработоспособност, бременност, раждане, които се зачитат за осигурителен стаж, или например за Р/С за времето, през което са останали без работа поради уволнение признато за незаконно от компетентните за това органи. Осигурителният стаж е от датата на уволнението до датата на възстановяването им на работа.
Законодателят възлага редица задължения на осигурителите спрямо осигурителните органи.
1. Осигурителите са длъжни периодично да предоставят на НОИ данни за осигурителния доход, осигурителните вноски за ДОО, за задължителното здравно осигуряване и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване, за осигурителните плащания и за осигурителния стаж по отделно за всяко осигурено лице.
2. При ликвидация, сливане, вливане, отделяне, разделяне, преобразуване осигурителите са длъжни да уведомят ТП на НОИ, където са регистрирани преди внасяне на искането в сьда. Доказателството за уведомяването е условие за разглеждането на искането в съда.
3. При откриване на банкова сметка осигурителят е длъжен да декларира това обстоятелство в 7 дневен срок пред ТП на НОИ, където е регистриран.
И тук осигурителят е длъжен при поискване от осигуреното лице или негов представител да издава в 14 дневен срок необходимите документи за осигурителен стаж и осигурителен доход.

Осигурителни каси

Правната уредба на осигурителните каси /ОК/ се съдържа в чл.8 КСО и в Наредбата за осигурителните каси, приета от МС от 09.04.2001г., обнародван ДВ 37 от 2001г. Самоосигуряващите се лица по чл.4/3/т.1,2,4 КСО и ЮЛ могатда образуват ОК.
ОК могат да се учредят не по-малко от 5 ФЛ/ЮЛ. В ОК могат да членуват само лица с постоянен адрес или с адрес на управление на дейността на територията на съответното ТП на НОИ. На същата територия или в седалището на ТП на НОИ се регистрира и адресът на управление на ОК.
ОК действат като осигурители за своите членове, т.е. за самоосигуряващите се лица и за наетите от членовете на касата лица по трудово или без трудово правоотношение. Когато едно търговско дружество е член на ОК чрез касата могат да се осигуряват и съдружниците в дружеството, за които то е осигурител. ЮЛ, които има на работа по трудово правоотношение повече от 10 Р/С не може да членува в ОК. В ТП на НОИ се води регистър на ОК. ОК подава заявление за вписване в регистъра на съответното ТП на НОИ. В искането се сочи:
1. Адрес на управление на ОК;
2. трите имена, номера на личната карта, ЕГН и постоянен адрес, БУЛСТАТ, адрес на управление на дейността на лицето, представляващо ОК;
3. броя членове на ОК и броя на осигуряваните лица;
4. номера на банковата сметка за разчетите, свързани с ТП на НОИ.
За членовете на ОК, които имат наетите по трудово правоотношение до 10 Р/С се посочва и броят на осигурените лица. Удостоверението за вписване на ОК в регистъра на ТП на НОИ се издава от длъжностните лица, на които е възложено ръководството на контрола по приходите и разходите в ТП на НОИ в 14 дневен срок от искането. Отказът за издаване на удостоверението може да се обжалва по реда на административното производство.
След получаване на удостоверението ОК се регистрира в регистър БУЛСТАТ. Длъжностното лице, на което е възложен контрола на приходите и разходите в ТП на НОИ отписва от регистьра ОК, когато броят на членовете и спадне под 5. В тези случаи ТП на НОИ има задължение писмено да уведомява членовете на касата.за възникването и прекратяването на членственото правоотношение с ОК се подава заявление-декларация по уговорен от управителя на НОИ образец. Въз основа на заявлението управителят на ОК вписва/отписва лицето от списъка.
Членовете на ОК са длъжни да представят на управителя й необходимите документи, свързани с тяхното осигуряване и/или осигуряването на наетите от тях лица. В учредителният договор се регламентират начин и ред за определяне на членския внос.
ОК извършва осигуряване на своите членове и на лицата, наети от тях на работа като:
1. събира дължимите осигурителни вноски и ги превежда в съответните ТП на НОИ;
2. тегли от ТП на НОИ и изплаща дължимите парични обезщетения и помощи;
3. превежда на РД дължимите парични обезщетения в сроковете за изплащане на трудовото възнаграждение;
4. снабдява самоосигуряващите се лица и лицата, работещи без трудово правоотношение и осигурителна книжка;
5. оформя и съхранява осигурителните книжки и други документи;
6. подава документите за пенсиониране на своите членове.
Осигурителните вноски се внасят в ОС от нейните членове в срокове, определени в учредителния договор. ОК е длъжна:
1.Да предоставя пред ТП на НОИ за заверка платежни искания за теглене на суми за плащане на парични обезщетения заедно с разходооправдателен документ и платежни нареждания за платените осигурителни вноски.
2.Да заверява в ТП на НОИ осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица и на лицата, работещи без трудово правоотношение за осигуряването им за всяка календарна година.
3.Да съхранява всички документи, свързани с осигуряването на членовете на ОК и след извършена ревизия от ТП на НОИ.
4.Да предоставя на своите членове до 25.01. за всяка календарна година удостоверения за преведените през нейната банкова сметка суми за осигурителни вноски за предходната година.
Прекратяването на дейността на ОК се извършва само след ревизия от ТП на НОИ. При прекратяване на дейността на ОК документите, подлежащи на съхраняване се предават в съответните ТП на НОИ.