7. Криминалистическа тактика и наказателно-процесуалната наука

Криминалистиката и наказателно-процесуалната наука имат обща нормативна база-наказателно-процесуалният кодекс и общата социална задача научно да осигуряват наказателното производство в съответствие със своят предмет.Това определя връзката между двете науки.Криминалистиката е най-тясно свързана с наказателно-процесуалната наука чрез криминалистическа тактика.
Сходството и различието между криминалистиката и науката за наказателният процес произтичат от техният обект и предмет на изследване.Обект на наказателно-процесуална наука е същността и съдържанието на наказателният процес като форма за реализиране на наказателна отговорност.Наказателно-процесуалната наука изследва процеса на установяване на обективната истина като дейност на различни субекти в съответствие с тяхното процесуално качество,докато в криминалистическата тактика акцентът се поставя главно върху разследвацият орган.Той всъщност е “централна фигура”в криминалистическа тактика и методика в разследване на престъпления.
Разследването е обект на изследване от наказателно-процесуалната наука и от криминалистиката в съответствие с техният предмет.Наказателно-процесуалната наука изследва способите за събиране и проверка на доказателства от гледна точка на процесуалната им природа.Изследването на действия по разследването от организационна и информационна-тактическа гледна точка е предмет на криминалистическата тактика.В тази област наказателно процесуалната наука и криминалистическата тактика са в най-тясна връзка и се допълват взаимно.
Установяването(констатирането)на свързани с разследването събития и факти е неразривно свързано с установяването им чрез съответните процесуални форми,предвидени в НПК.Чрез процесуалната форма се създават законови гаранции за достоверноста на установеният факт.Не се ли спази процесуалната форма за приобщаването на даден факт към делото,той не може да придобие качеството на доказатлство,а това означава,че отпада възможноста за използването му за установяване на обективна истина в наказателното производство.По предвиденият процесуален ред се документира не само фактът сам по себе си,но и всички изисквания от закона условия за неговото установяване.Тази дейност е предмет на изследване от процесуално наказателната наука.Не винаги съответният обективен факт,може да се отдели от мястото,където се намира,и поради това се налага да се изготвят копия,т.е. материални аналози(модели)на тези факти-отливки,отпечатаци,фотоснимки,видеозаписи и т.н.,които представляват доказателствено средство и са регламентирани в НПК.Разработването на технологията за тяхното изготвяне се основава на наказателно процесуалната теория, за доказателствени средства,но е предмет на криминалистиката.
Както процесуално правната наука,така и криминалистиката влияят за усъвършенстването на НПК,но възможностите на наказателно-процесуалната наука в това отношение са много по-широки.Резултатите от криминалистическите научни изследвания оказват съществено влияние за регламентирането на следственият експеримент и на разпознаването,като способи за събирането и проверка на доказателства.Някой от правилата за провеждане на разследването,са теоретично обосновани в криминалистиката още преди да бъдат включени като елемент от процесуалната регламентация на съответното действие по разследването.