7. Искане за обезщетяване на причинени вреди от нарушението

Този въпрос в настоящия момент няма никакво практическо приложение, тъй като сумата, за която става въпрос е в размер до 2лв. Очаква се увеличение на тази сума и тази правна възможност да се задейства. Тази възможност е създадена в ЗАНН с оглед на процесуална икономия. Тя ще се постави в ход, когато от административното нарушение са последвали вреди. Например в резултат на неспазване на правилата за движение е настъпило автотранспортнопроизшествие. Заедно с несъобразената скорост, което е адм. Нарушение, е съборена и оградата на недвижим имот. Следователно от това деяние е налице не само пряко нарушаване на установения правопорядък, но и са възникнали имуществени вреди за дадено лице или държавата. Идеята на законодателя е била с оглед на по-голяма бързина да се съединят в адм.-наказателното производство чистото адм.-нак. Производство заедно с гражданско. Тази идея за такъв подход е пренесена понастоящем в АПК, където съществува специален раздел за отговорността на държавата и общините за нанесени вреди на граждани и организации. Съгл. Чл.45 от ЗАНН до издаването на наказателното постановление пострадалият (ФЛ или ЮЛ) може да направи искане пред наказващия орган за обезщетяване на причинените му вреди в р-р до 2лв. Изключение от това ще бъде, когато в специален закон се предвижда друго. Въпросът с допускането на това искане се решава от адм.-наказващия орган с издаването на наказателното постановление. Размерът на обезщетението се определя по установения за това ред. Ако това не съществува, то ще се определи с помощта на заключение на вещо лице. Предвиденото в наказателното постановление обезщетение за вредите може да бъде предмет на атакуване на нак. Постановление в тази му част.
В случай, че вредите надхвърлят тази сума (2лв.), то може да се приложи обикновеният исков процес и производството ще се води го ГПК.