7. Обявяване в несъстоятелност

Производството се движи по ТЗ. Има специфики по производството по несъстоятелност (ПрвоН):
1) Кръга на оправомощените лица, който могат да поискат откриването на ПрвоН – при ЗО ПрвН може да се открие само по искане на КФН. Иска се отправя до съответния Окръжен съд по седалището на ЗО. Ако кредиторите мислят, че ЗО е в състояние на неплатежоспособност, тр. да сигнализират КФН.;
2) Има специфични основания, при които може да се открие ПрвоН по ТЗ: 1. спрямо всички търговци, които са неплатежоспособни; 2. когато АД е свръх задлъжняло.
При ЗО ПрвоН се открива, когато общата ст-ст на д.задълженията на ЗО, включваща и техническите резерви, надвишава общата ст-ст на нейните активи.
ПрвоН се открива, когато ЗО неправомерно отказва плащания, плаща частично или със закъснение ликвидни, изискуеми парични задължения. Ако самият з-л констатира такова състояние, е длъжен да сигнализира КФН;
3) Протичане на ПрвоН:
(съгл. ТЗ ПрвоН протича в две фази: откриване и обявяване в Н.ст). При ЗО двете фази (по ТЗ) протичат в едно и също пр-во едновременно. Едновременно е решението за обявяване на неплатежоспособност, съдът открива ПрвоН и обявява з-лят в н-ст. С постановяването на това решение съдът лишава ЗО от правото да управлява и да се разпорежда със своето имущество. Десезиране – с постановяването на съд. Решение ЗО се десезира по отношение на имуществото си;
4) Органи на ПрвоН:
Органи по ТЗ са синдик кредитори, съд. А при ЗО органите са два: съответният Окръжен съд и синдик;
5) Синдик – назначават се от Общото събрание по предложение на КФН, която води списък на синдиците. Той се отчита за д-стта си пред съда и КФН на всяко тримесечие. КФН може по всяко време да изисква инф-ия относно състоянието на Првото по Несъст;
6) Начин на осребряване на масата на Нстта – синдикът може да осребри масата посредством продажба на активите, чрез продажба на цялостни търг. предприятия като едно цяло. По този начин синдикът извършва осребряване след одобрението на съответния Окръжен съд, който за да се произнесе, тр. да изисква писмено становище от КФН;
7) Ред за удовлетворяване на кредиторите.
- 1-во подлежат вземания, обезпечени с ипотека и залог от ст-стта на ипотекираните/заложените вещи;
- вземания, по отношение на които лицето упражнява право на задържане, относно ст-стта на задържаното имущ-во;
- разноски по Нстта (съд. Такси, възнаграждение на синдиката, вещи лица);
- вземания по д-ри за задължително з-ване;
- вземания п з-ка „живот”;
- вземания по всички останали видове з-ки;
- вземания, произтичащи от трудово-правни отн-я;
- вземания на държавата за данъци и такси;
- вземания на останалите кредитори;
- вземания на акционери, член-кооператори (неполучени дивиденти за съответната финансова година).
Когато масата не е достатъчна за удовлетворяване на всички вземания, от съответния клас вземанията се удовлетворяват съразмерно;
8) В ПрвоН на ЗО не може да се проведе оздравително пр-во, не може да се сключи извънсъдебно споразумение.