7. Международна наказателна отговорност - принципи и видове наказания - ЧЛ.22 И ЧЛ.24 от римския статут.

(Наказателни санкции за международни престъпления. Видове. Изпълнение на наказанията.)
Межд. наказателна отговорност – както във вътрешното право, така и в МНП липсва легално определение на понятието наказателна отговорност. Това се определя от теорията. Наказанието според българското НП е вид държавна принуда, прилагана от съда по установения ред. Наказателната отговорност се осъществява само от съда – никой друг орган не налага наказателна отговорност. Наказанието се налага по повод на извършено межд. престъпление - то води до ограничаване на свобода.
Целите на межд. наказание са специалната и генералната превенция.
Принципите са: принципът на справедливостта, т.е. наказанието да съответства на характера и тежестта на престъплението.
Няма наказание без закон.
Видове наказания па МНП – това са наказания от Токийския военен трибунал и Нюрнбергския трибунал.
Другаде навсякъде липсва санкционна част. Само в някои конвенции се дава препоръка какви наказания следва да се предвидят в националните законодателства.
По устава на Юготрибунала се предвижда за престъпление, извършено на територията на бивша Югославия затвор, без да се уточнява размерът на наказанието лишаване от свобода. Това може да стане само съобразно практиката и законите в Югославия. В част 7 – чл. 77 от Римския статут са посочени видовете наказания, систематично, по тежест. Има една особеност – наказанията се делят на основни и допълнителни. Първият наш закон е бил такъв. Основните наказания са:
- доживотен затвор – като изключим тежкото наказание при наличие на изключително тежки утежняващи вината обстоятелства
- лишаване от свобода – това наказание съобразно чл. 77 не може да бъде повече от 30г., а по българското НП лишаването от свобода е до 20г., а при утежняващите вината обстоятелства може да се повиши на 30г.
Наред с налагането на тези основни наказания, съдът може да наложи и допълнителни наказания. В нашия НК има алтернативни и кумулативни наказания:
- глоба според критерии, установени в правилника за процедурата и доказването

- конфискация на приходите, имуществото и активите, пряко или непряко получени чрез това престъпление, без да се засягат правата на добросъвестните трети лица.
Вторият вид наказание е конфискация на имущество, придобито пряко или по косвен начин чрез извършени престъпления.