6. Структура на криминалистиката

Криминалистиката се състои от 4 основни раздела-обща теория;криминалистическа техника;криминалистическа тактика и методика за разследване.Тези раздели са взаимно свързани,относително обособени,доколкото при всеки от тях се разглеждат специфични въпроси.
1.В предмета на общата теория се включват въпроси относно същноста на криминалистиката,проблемите,които изучава,задачите на криминалистиката,структурата на криминалистиката,връзката на криминалистиката с други науки.Общата теория има методологично значение за цялата криминалистика.Тя е фундамента, върху която се изграждат и развиват другите части от криминалистиката.
2.В предмета на криминалистическата техника се включват общите положения от процесуална и криминална гледна точка,при работата с технически средства в процеса на събирането и проверката на доказателствата.В този раздел от криминалистиката се включват съдебната фография,учението за следите,съдебната балистика,изследване на почерк и на писмена реч,техническо изследване на документи,идентификация на човек по външни признаци и криминалистическа регистрация.
Съдебната фотография включва методите и средствата за изготвяне на фотоснимки при отделните следствени действия и изследването на веществени доказателства.По-конкретно от какви позиции може да се заснеме местопроизшествието от какъв план се заснемат отделни обекти(следи,труп,предмет).
Учението за следите е приело да се нарича трасология(от френ.”la trace”-следа;и от гр.:”logos”-наука),в този раздел от криминалистическата техника се дава понятие за следа посочват се основните видове следи и техните информационни свойства.Разкриват се методите и техническите средства за откриване и изземване на следи.
В предмета на съдебната балистика се включват изследване на огнестрелни оръжия,боеприпаси и следи от истрел.
При изследване на почерка и писмената реч акцентът се поставя върху възможноста за идентификация на лица,чрез почерк и писмен документ.
Техническите изследвания на документи включва уснановяваване на доказателства,отностно материалите от които е изготвен документа(физически и химически свойства на хартията,вид на мастилото,постановки на добавки и поправки в документа,идентификация на печати,щемпели и техническо средство,чрез което е написан документа.
Идентификация на човек по външни признаци включително разработените от криминалистиката правила за изготвяне на словестен портрет,компютърен портрет и извършване на фотографски експетизи.
Учението за криминалистическата регистрация включва проблемите свързани със създаването и използването на картотеки за идентификация на лица,трупове с неустановена самоличност и предмети.
3.В предмета на криминалистическата тактика се включват общите положения на тактиката за провеждане на следствените действия и специфични особенности от процесуалната,организация,техническа и познавателна гледна точка,особенности при провеждане на оглед,претърсване,изземване разпит,разпознаване,назначаване на експертизи,тези следствени действия се разглеждат от гледна точка на тяхната същност.Независимо от вида на разследваното престъпление,методите,правилата и препоръките за провеждане на отделните следствени действия се спазват при всяко разследване.
4.Методика за разследване в този раздел от криминалистиката се включват общите положения на разследването и специфичните особенности на разследването на отделните видове престъпления.В методиката акцента се поставя на обстоятелствата,които трябва да бъдат установени и доказани при разследването на даден вид престъпленията,без да се разглеждат общите правила за провеждането на отделните следствени действия,защото те се включват в предмета на криминалистическата тактика.Това определя връзката между криминалистическата тактика и методиката за разследване на престъпления.Докато в криминалистическата тактика се дава отговор на въпроса,как се извършват отделните следствени действия,то в методиката за разследване на престъпления се дава отговор на въпроса,какво се установява при тяхното провеждане в зависимост от вида на разследваното престъпление.