6. Съдържание и граници на правото на собственост върху земеделски земи. Ограничения на собствеността

Нормативна уредба – КРБ – член 15, член 21, алинея 2. Обработваемите земи се ползват с особена закрила, но това трябва да се разбира за всички земеделски земи.
Член 4, член 5 ЗСППЗЗ (Включването на ЗЗ в границите на урбанизираните територии (населени места и селищни образувания) се извършва съгласно ЗОЗЗ и ЗУТ); член 2-6 ЗОЗЗ (от 1996г.); член 7-9 ППЗОЗЗ.
Продуктовите качества на земеделските земи се изразяват във възможността почвата да служи като хранителна среда за растенията.
Аспекти на защита – особена защита:
Опазване структурата на почвата;
Подхранването ù с химични вещества;
Напояване.
Това са специални правила. Всички те спомага и за конкретизацията на границите на собствеността. Съществуват ограничения относно разпореждането със земеделски земи. Те не могат да се раздробяват на парчета, по-малки от 3 дка за нивите, 2 дка за ливадите и 1 дка за лозовите масиви.
Особена закрила на правото на собственост върху земеделски земи – член 34 ЗСПЗЗ (По искане на собствениците, ЗЗ с възстановено право на собственост се изземват със заповед на кмета на общината по местонахождение на имотите от лицата, които ги ползват без правно основание, и се предоставят на собствениците им). Защитава се по административен ред собствеността върху онези земи, които са възстановени по този закон. Защитата е само за лицето, на което е възстановена земята. Компетентен орган е кметът на общината по местонахождение на имота. Нужно е земите, собствеността върху които е възстановена, да се ползват от лицата, на които тя е възстановена. Защитата се осъществява със заповед на кмета на общината със съдействието на полицията. Обжалването на заповедта не спира изпълнението ù, освен ако съдът не предвиди друго.
Възможен е отказ за издаване на заповед от кмета, в случаите когато:
А/ има външен дефект на правото на собственост (например няма скица);
Б/ ползвателят на имота представи документ, удостоверяващ правото му да ползва този имот.