6. Образуване на административнонаказателно производство

Административнонаказателно производство се образува със съставянето на акт за установяване на адм. Нарушение. Това производство е първа фаза при реализирането на адм.-нак. Отговорност. Актът е задължителна процесуална предпоставка за издаването на нак. Постановление. Без акт не може да се издаде нак. Постановление. Единствено изключение от този принцип е, когато производството е прекратено от съда или от прокурора и изпратено в административния орган. Актът се съставя от три категории лица. Като актосъставители могат да бъдат:
1. изрично посочени длъжностни лица в нормативни актове- например ЗДП посочва, че актове за установяване на нарушение се съставят от органите на пътната полиция. Законът за народната просвета посочва, че актове се съставят от директорите на училищата.
2. длъжностни лица, които са изрично посочени и на които е делегирано това право от ръководителите на ведомствата, кметовете на общини, областните управители и пр., на които е възложено изпълнението или контрола по изпълнението на тези актове.
3. представители на обществеността, изрично посочени в закона.
В настоящия момент нямаме правно уредени такива случаи.
В два случая е възможно налагане на адм. Наказание глоба без съставяне на акт- първи случай- това са явно маловажни случаи. Те следва да бъдат установени на място и лицето да е готово да заплати глобата. Глобата се събира на място срещу квитанция, но не повече от 10лв. Тази възможност следва да бъде изрично предвидена в нормативните актове, като се овластяват и съответните органи. Втори случай- маловажни случаи- тук е налице известна персонификация на нарушителя. Глобата се събира срещу фиш, в който се посочва името на нарушителя, нарушението, време на извършване и кои материалноправни разпоредби са нарушени. Глобата е от 10-50 лв. Тя обаче не се събира от контролния орган, а се внася от нарушителя. Следователно във всички останали случаи, извън маловажните и явно маловажните случаи, се съставя акт за установяване на адм. Нарушение. Той се съставя във присъствието на нарушителя и свидетелите, които са присъствали при установявянето или извършването на нарушението. При липса на свидетели, присъствали при установяване на нарушението или при невъзможност да се състави акт в тяхно присъствие, актът ще се състави в присъствието на други свидетели, като това изрично се посочи в акта.
Актът следва да съдържа реквизитите, посочени в чл.42 , а именно името и длъжността на актосъставителя, дата на съставяне, дата и място на извършване на нарушението, описание на нарушението и кои законови разпоредби са нарушени. Тук следва да се посочат точните текстове. Не е възможно да има нарушение изобщо на закона. актът се подписва от актосъставителя, нарушителя и свидетелите. Препис от него се връчва на нарушителя. Когато нарушителят отказва да подпише акта, това се удостоверява с подписа на един свидетел, на който името и адреса се отбелязват в акта. Нарушителят може да направи своите възражения върху акта (до) три дни след неговото съставяне.