6. Договор в полза на трето лице. Обещаване действието на трето лице.

Чл.21 ЗЗД - Договорът поражда действия между страните, а спрямо трети лица - само в предвидените в закона случаи. Пример: по време на брак единия купува имот за семейни нужди, тогава имота става съпружеска имуществена общност. Двамата съпрузи са солидарно задължени.

Този договор се характеризира с два белега:
1. От него за третото лица могат да възникнат само права;
2. Той е напълно допустим.
Правото за третото лице възниква от момента на сключване на договора.

Договорът в полза на трето лице е съглашение между две лица, уговорител и обещател. Те се уговарят за едно трето лице, че ще възникне право, дори това трето лице да не знае за възникването на едно субективно право.

Когато две лица се уговарят, че цената от продажбата ще бъде дадена на едно трето лице – това не е договор в полза на трето лице.

Приложно поле
- Лични застраховки в полза на трето лице;
- Договори за наем, издръжка и рента.

Правни последици
Със сключване на договора възниква вземане за трето лице, но това вземане не е окончателно, то може да отпадне в следните случаи:
а) ако уговорителя отмени уговорката за третото лице /упражнява се извънсъдебно/;
б) ако лицето заяви , че ще се ползва от уговорката, тя остава в сила;
в) третото лице има възможност, ако желае уговорката да получи престация.

Изпълнение от обещателя може да иска третото лице и уговорителя – но в полза на третото лице.

Ако договора в полза на трето лице е двустранен, той може да бъде развален. Това право имат само страните по него.

Обещаване действието на трето лице - Чл.23 ЗЗД - Този, който е обещал задължението или действието на едно трето лице, е длъжен да обезщети другата страна, ако третото лице откаже да се задължи или ако не извърши обещаното действие.
По отношение на третото лице , чието бъдещо поведение се обещава, този договор няма никакво правно действие. Това е само между страните. От третото лице не може да се иска нищо. Ако поведението на третото лице е заместимо, няма пречка обещателя да извърши сам това, което е трябвало да извърши третото лице. А ако поведението на третото лице е незаместимо - обещателя плаща обезщетение за вредите.

<< Назад към Лекции по облигационно право