6. Договор в полза на трето лице.Обещаване действието на трето лице.

Чл.21 ЗЗД - 21. Договорът поражда действия между страните, а спрямо трети лица - само в предвидените в закона случаи. Пример: по време на брак единия купува имот за семейни нужди, тогава имота става съпружеска имуществена общност.Двамата съпрузи са солидарно задължени.
Този договор се характеризира с два белега:
1.От него за третото лица могат да възникнат само права;
2.Той е напълно допустим.
Правото за третото лице възниква от момента на сключване на договора.
Договорът в полза на трето лице е съглашение между две лица , уговорител и обещател.Те се уговарят за едно трето лице, че ще възникне право , дори това трето лице да не знае за възникването на едно субективно право.
Когато две лица се уговарят, че цената от продажбата ще бъде дадена на едно трето лице – това не е договор в полза на трето лице.
Приложно поле
1.Лични застраховки в полза на трето лице;
2.Договори за наем , издръжка и рента.
Правни последици
1.Със сключване на договора възниква вземане за трето лице, но това вземане не е окончателно , то може да отпадне:
а/ ако уговорителя отмени уговорката за третото лице / упражнява се извън съдебно /;
б/ако лицето заяви , че ще се ползва от уговорката , тя остава в сила;
в/третото лице има възможност , ако желае уговорката да получи престация.
2.Изпълнение от обещателя може да иска третото лице и уговорителя – но в полза на третото лице.
Ако договора в полза на трето лице е двустранен , той може да бъде развален.Това право имат само страните по него.
Обещаване действието на трето лице - Чл.23 ЗЗД Този, който е обещал задължението или действието на едно трето лице, е длъжен да обезщети другата страна, ако третото лице откаже да се задължи или ако не извърши обещаното действие.
По отношение на третото лице , чието бъдещо поведение се обещава , този договор няма никакво правно действие.Това е само между страните.От третото лице не може да се иска нищо.Ако поведението на третото лице е заместимо , няма пречка обещателя да извърши сам това , което е трябвало да извърши третото лице.А ако поведението на третото лице е незаместимо обещателя плаща обезщетение за вредите.