6. Кръг на осигурените лица

Под понятието кръг на осигурените лица се разбира категориите лица, които подлежат на задължително осигуряване за съответните осигурени социални рискове. Този кръг е диференциран според броя и видовете осигурени социални рискове /ОСР/. Тези въпроси са уредени в чл.4/1-3/КСО. По този признак кръгът на задължително осигурените лица се дели на три групи.
1. Обхваща всички ОСР по ДОО /майчинство, безработица, общо заболяване, трудова злополука, професионално заболяване, инвалидност, старост, смърт/, за които задължително се осигуряват следните категории лица: /Няма изрично посочена инвалидност в КСО, но в решението от 2002г. на КСъд се сочи/, /В предишното законодателство се посочваше болест - тя е в статика, а в сегашното законодателство се използва термина общо заболяване - в динамика/.
- работник или служител /Р/С/, работещ по трудово правоотношение повече от 5 работни дни или повече от 40 часа за един календарен месец. Без значение е характерът на работа, начинът на заплащането и източникът на финансирането. Източник на финансиране може да бъде държавният/общинският бюджет, ФЛ-РД, търговско дружество и т.н. Р/С могат да работят в предприятия, чиято собственост може да бъде частна/държавна/общинска или корпоративна, както и при ФЛ – РД. Начинът на заплащане може да бъде два пъти месечно, седмично, дневно, почасово и др. Лицата, които са включени в програмата от социални помощи към осигуряване на заетост се осигуряват за всички ОСП, с изключение на ОСР – безработица. Съображенията на законодателят за това са обусловени от факта, че средствата, за загубване на заетост са за сметка на държавния бюджет. По този начин се съдейства тези категории лица, активно да търсят работа след изтичане на срока на трудовите договори, тъй като времето за работа от социални помощи към осигуряване на заетост не се зачита за осигурителен стаж, даващ право на парично обезщетение за безработица.
- държавни служители - лица, заети на държавна служба, в държавната администрация, като държавни служители по ЗДСл.
- съдиите, прокурорите, следователите, съдия-изпълнителите, съдиите по вписвания и съдебните служители.
- кадрови военнослужещи по Закона за отбраната на въоръжените сила на РБ. В тази категория се включват кадровите войници, сержантите и офицерите, включително генералите и адмиралите. Те осъществяват дейности в пряка връзка с отбраната на държавата и функционирането на въоръжените сили.
- държавни служители, офицери и граждански лица по ЗМВР.
- държавни служители, офицери, сержанти и граждански лица по ЗИН.
- членове кооператори – членове на всички видове кооперации с изключение на ЖСК. Изисква се да упражняват трудова дейност в кооперацията и да получават възнаграждение от кооперацията. Тази категория лица не се осигурява за риска – безработица.
- Р/С, които работят по втори трудов договор, в случаите на непълно работно време по всеки един от договорите или работят по трудов договор за допълнителен труд при същия РД по чл.110 КТ или работят по допълнителен трудов договор при друг РД – външно съвместителство – чл.111 КТ /по чл.110 и чл.111 КТ само при пълно работно време/.
- изпълнители по договори за управление или контрол на търговски дружества. В КСО пише “и”, но не може едновременно и за управление и за контрол. Това са търговски дружества като СД,КД,ООД и др. Изпълнителите по договори за управление са управителите, изпълнителните директори, членовете на УС и др. Към тях се отнасят и изпълнителите по договор за управление на държавни/общински предприятия – ЕТД.
- лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи от изборни длъжности с изключение на лицата по чл.4/1/т.1 КСО /т.е. Р/С наети на работа за повече от 5 работни дни (40 часа) за един календарен месец и чл.4/1/т.7 КСО /изпълнители на договори за управление или контрол на търговски дружества/, както и служителите с духовно звание на българската православна църква и другите регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията. Лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности /съветници в Общински съвет/.
Другите регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията са: Католическата църква в България; Мюсюлманското вероизповедание; Религиозна общност на евреите в България; Арменската апостолическа православна църква; Обществото Бяло братство; Църквата на адвентистите от седмия ден и Вакайската общност. Духовните звания са примерно: архиепископ, викарий, епископ, имам, кюре, равин и др.
2.Обхваща ОСР – инвалидност, старост, трудова злополука, професионални заболявания, смърт. За тези осигурени социални рискове задължително се осигуряват Р/С наети на работа по трудово правоотношение при един или повече РД за не повече от 5 работни дни /40 часа/ за един календарен месец.
3. Обхваща задължителните осигурени социални рискове старост, инвалидност поради общо заболяване, смърт. Тези три риска са пенсионни рискове, при настъпването на някои от тях и при наличието на съответните предпоставки, установени в закона, осигурените лица придобиват право на съответния вид пенсия. За тези рискове задължително се осигуряват:
- лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност. Такива се считат тези, които упражняват професията или занаятчийската дейност:
-- на основание на предварителна регистрация, определена с нормативен акт. Пример: нотариуси, адвокати, дипломирани експерт счетоводители, вещи лица и др.
-- които плащат патентен данък и не са ЕТ.
-- като извършват професионална дейност на свой риск и за своя сметка. Пример: дейци на науката, културата, образованието, артисти, медицински специалисти, журналисти и др. ФЛ, регистрирани с идентификационен код по БУЛСТАТ и извън горепосочените два случая.
- лицата, упражняващи дейност като ЕТ, собственици или съдружници в търговски дружества.
- земеделски и тютюнопроизводители- ФЛ, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба и са регистрирани като земеделски производители /на тютюн/ към съответната областна управа.
Чл.4/3/т.1,2,4 КСО са самоосигуряващи се лица, тъй като те за своя сметка плащат осигурителните си вноски. Тези три категории лица не могат да се осигуряват за ОСР трудова злополука, професионално заболяване и безработица, защото те сами осигуряват за себе си работата, от която да получават трудови доходи и нямат РД, тези три категории лица могат доброволно да се осигуряват за ОСР общо заболяване и майчинство при настъпването, на които осигурените лица придобиват право на парично обезщетение за временна неработоспособност и за майчинство.
Задължително се осигуряват за ОСР инвалидност, поради общо заболяване, старост и смърт следните две категории лица:
1.Лицата, полагащи труд без трудово правоотношение, т.е. работят по граждански договори и получават месечно възнаграждение равно или по-голямо от една месечна работна заплата след намаляването и с нормативно признатите разходи по ЗОДФЛ, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец /пчеларство, литература/.
2.Лицата, полагащи труд без трудово правоотношение, т.е. работещи по граждански договор, които са осигурени на друго основание през съответния месец, независимо от размера на полученото възнаграждение.
Законодателят дава право на лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник доброволно да се осигуряват за ОСР старост, инвалидност поради общо заболяване и смърт върху избран осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на осигурителния доход, определен сьс ЗБДОО за съответната календарна година.
Категориите лица, посочени в чл.4/3/ КСО, които задължително се осигуряват за ОСР старост, инвалидност поради общо заболяване, смърт, ако им е отпуснат пенсия и упражняват дейности по чл.4/3/т.1,2,4,5 от КСО се осигуряват по свое желание.
Лицата, на които им е отпусната пенсия и работят по трудово правоотношение/ служебно правоотношение задължително се осигуряват за всички ОСР.