6. Преобразуване

То става съгласно ПНорми на ТЗн (Зна за кооперациите). Има особени изисквания на за преобразуване на ЗО:
1) Форма на преобразуване на ЗАДво: има 6 форми на преобразуване на АД: от един вид в друг вид ТД-во; реорганизация, АД-во чрез поемане на дейността от едноличен собственик на капитала. Допуска се само преобразуване чрез реорганизация – вливане, сливане, разделяне, отделяне. Не е допустимо ЗАД да се преобразува чрез промяна предмета на дейност. За да се извърши преобразуване има няколко изисквания:
1. Обусловено е от разрешение на КФН;
2. КФН допуска преобразуване, когато установи, че с преобразуването няма да се нарушат правата на потребителите на Зуслуги (т.е. з-ваните лица).
3. КФН трябва да констатира, че след преобразуването ЗО ще разполагат с достатъчно собствени ср-ва, съответстващи на границите на платежоспособност, които са определени от КФН;
4. При преобразуването тр. да са спазени принципа за отделяне на животоз-нето от имущественото з-не;
5. Участници в преобразуването тр. да са само ЗОции. Ако възникне нов правен субект при преобразуването, той трябва да е ЗОция, на която КФН тр. да издаде съответен лиценз.
Трябва да се извърши вписване в ТР след преобразуването. Поемащата ЗОция тр. да уведоми писмено з-ваните лица за извършеното преобразуване в 14-дневен срок от вписването на преобразуването в ТР. З-ваното лице има право да прекрати д-ра за з-ка в 60-дневен срок от получаването на уведомлението за преобразуването. Срокът е преклузивен. Ако з-ното лице е прекратило д-ра си (с изкл. на з-ката „живот”), има право да получи съответната част от премиите, съобразно неизтеклия срок от д-ра за з-ка, ако не е настъпило Зсъбитие. При з-ка „живот” – има право на премиен резерв, който съответства на Зд-р към деня на преобразуването.
Прехвърляне на Зпортфейл (ЗПф) – това е д-р м/у з-ли, по силата на който прехвърлящият з-л отстъпва правата и задълженията си по всички или по някой от сключените от него Зд-ри, а поемащият поема тези права и задължения и го замества като страна в ЗПотн-я. предмет на д-ра могат да са всички Зд-ри или Зд-ри по отделен вид з-ка, сключ. от з-ля към определен момент. Прехвърл. На ЗПф е обусловено от разрешително на зам.председателя на КФН. Той го издава при наличието на следните условия:
1. констатира се, че поемащият з-л притежава лиценз за видовете з-ки, включени в ЗПф;
2. Констатира се, че поемащият з-л, след прехв. на ЗПф, разполага със собствени ср-ва, съответстващи на границите на платежоспособност;
3. След прехв. на ЗПф не трябва да се засегнат интересите на заинтересованите (з-ваните) лица;
След получаване на разрешението за прехв. на ЗПф, поемащият з-л следва писмено да уведоми съответните з-вани лица за извършеното прехвърляне. З-ваните лица имат правообразуващо субективно право едностранно да прекратят д-ра за з-ка в 60-дневен срок от получаване на уведомлението за прехв. на ЗПф. Правните последици от прекратяването на д-ра са като при преобразуването.
Има две групи правни последици от прехв. на ЗПф:
1) прехвърлящият з-л се освобождава от задълженията по прехвърлените Зд-ри;
2) ex lege с прехвърлянето на ЗПф в/у поемащият з-л преминават съответните активи за покриването на техническите резерви.
Прехв. на ЗПф може да стане както м/у местни ЗОции, така и м/у ЗО от д-ви членки, на клон от чуждестран. з-л, от трета държава на ЗО със седалище в РБ или със седалище в д-ва членка.