64. Отговорност за вреди, произлезли от вещи. Отговорност на държавата за вреди.

1. Отговорност за вреди произлезли от вещи – чл.50 ЗЗД - За вредите, произлезли от каквито и да са вещи, отговарят солидарно собственикът и лицето, под чийто надзор те се намират. Ако вредите са причинени от животно, тези лица отговарят и когато животното е избягало или се е изгубило.
Когато една вещ се използва правомерно и въпреки това тя причинява вреди за едно лице. Т.е. липсва противоправност, следователно липсва и вина. За вредите в този случай отговаря собственика или упражняващия надзор.

Ограничения на приложното поле на чл.50 ЗЗД:
1. когато увредения се е самоувредил;
2. когато вещта е послужила за деликт по чл.45 ЗЗД;
3. когато вредите са резултат от непреодолима сила.
Следователно по чл.50 се отговоря основно за случайно събитие.

2. Отговорност на държавата за вреди – такава отговорност се носи само по ЗОДВПГ.
Чл.7 К.- държавата отговаря за вреди, причинени от нейни органи и служители. По реда на ЗОДВПГ държавата не отговаря за вреди, причинени на юридически лица. ЗОДВПГ установява две гръпи фактически състави:

І. Свързани с административната дейност на държавата:
1. отговорност за вреди , причинени от нищожни административни актове;
2. отговорност за вреди , причинени от отменени ад.актове;
3. отговорност за вреди , причинени от незаконосъобразни действия на административния орган.
1 и 3 се установяват в съдебно производство.

ІІ. Свързани с правозащитните и органи в сферата на наказателното правосъдие и административното правосъдие – 6 състава:
1. налагане на мярка за неотклонение , задържане под стража , която е в последствие отменена като незаконосъобразна;
2. когато срещу лицето е повдигнато обвинение за извършено престъпление , а наказателното производство е прекратено или лицето е оправдано;
3. когато лицето е осъдено по НК или му е наложено административно наказание и те в последствие са били отменени като незаконосъобразни;
4. когато на лице е наложена принудителна административна мярка , която в последствие е отменена като незаконосъобразна;
5. налагане на принудителни медицински мерки и те в последствие са били отменени като незаконосъобразни;
6. когато едно лице е осъдено с наказание по НК или на административно наказание и е изтърпяло повече от наложеното му наказание.

При тези състави държавата носи отговорност /деликтна е/ за причинени вреди. На обезщетение подлежат и имуществени и неимуществени вреди. При компенсацията на вини – чл.51(2) ЗЗД – е без значение дали увредения има вина или не.
Чл.51.Ако увреденият е допринесъл за настъпването на вредите, обезщетението може да се намали.
Когато държавата плати обезщетение, тя има регресно вземане. За вреди причинени от административната дейност – държавата при всички случаи има регрес срещу нейния служител, причинил вредите. При вреди причинени от правозащитната дейност – държавата има регрес винаги в пълен размер срещу лицето – неин служител, причинило вредите.

<< Назад към Лекции по облигационно право