63. Отговорност за вреди , причинени от другиго.

Правната уредба се съдържа в чл.47 – 49 ЗЗД.
Чл.47. Неспособният да разбира или да ръководи постъпките си не отговаря за вредите, които е причинил в това състояние, освен ако неспособността е причинена виновно от самия него.
За вредите, причинени от неспособен, отговаря лицето, което е задължено да упражнява надзор над него, освен ако то не е било в състояние да предотврати настъпването им.

Чл.48. Родителите и осиновителите, които упражняват родителските права,отговарят за вредите, причинени от децата им, които не са навършили пълнолетие и живеят при тях.
Настойникът отговаря за вредите, причинени от малолетния, който се намира под негово настойничество и живее при него.
Тия лица не отговарят, ако не са били в състояние да предотвратят настъпването на вредите.

Чл.49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа.

І. Отговорност за вреди, причинени от неделиктоспособен – чл.47(1) ЗЗД – критерият е като за невменяемост. Неделиктоспособно е лице, на което липсва или интелектуалния момент или волевия момент /т.е. способността да ръководи постъпките си/. Неделиктоспособните лица не носят деликтна отговорност. В чл.47(1) няма възрастова граница за деликтоспособността. Но съгласно съдебната практика, това е 14 год.възраст. Неделиктоспособните не носят отговорност за вреди причинени от непозволено увреждане.За причинените от тях вреди , отговарят други лица – които имат задължение да упражняват надзор над тях.Правното задължение може да произтича от НП , ИАА или договор.Вината на упражняващия надзор се презумира.

ІІ. Отговорност за вреди, причинени от родители и настойници – чл.48 ЗЗД. Ако детето е между 14 и 18 год. в зависимост от психическото му състояние , то може да е деликтоспособно.За причинените от него вреди , отговарят и родителите /настойниците/ при определени предпоставки. Попечителя не отговаря.

1. Родители – трябва да има правоотношение родител – дете.Родителя не трябва да е лишен от родителски права, а когато има съдебно определен ред за упражняване на родителските права – правата трябва да са му дадени на него. Детето трябва да живее със съответния родител. При наличието на тези предпоставки, родителя носи отговорност за вреди причинени от непозволено увреждане.

2. Настойници – детето трябва да живее при настойника .Настойника може да е определен от закона.Такъв настойник не носи отговорност по чл.48.- напр. медицински настойник в заведение за деца без родители.
Отговорността по чл.48 е виновна. Вината се презумира. За да се освободи от отговорност родителите и настойниците трябва да докажат, че не са могли да предотвратят вредите.

ІІІ.Отговорност на възложителя за вреди причинени при или по повод възложена работа – чл.49 ЗЗД.Елементите на юр.състав са три:
1. елементите на юридическия състав по чл.45 + ;
2. непозволеното увреждане да е извършено при или по повод възложена работа.

Възлагане на работа – две схващания за определение:
- чисто фактическо състояние;
- правно явление /прието в съдебната практика/.
Възлагането е правоотношение между изпълнителя и възложителя, по силата на което изпълнението е подчинено на възложителя. Работодателя по силата на чл.49 ЗЗД носи отговорност. Следователно няма възлагане когато липсва правна връзка. Няма възлагане, когато няма отношения на зависимост /както при договора за изработка, договора за поръчка /.
Деликтът трябва да е осъществен при или по повод някаква работа, т.е. да има връзка изразяваща се в това  че деликтът или е осъществен или при по подготвителни действия , или при действия на приключване на работа или по време на работа.

Носената отговорност на възложителя е обективна невинна отговорност. Увредения има възможност за обезщетение срещу две лица – непосредствения деликвент и възложителя. Увредения може да избере от кого да получи обезщетение. Ако потърси обезщетение от възложителя – възложителя има регресно вземане срещу непосредствения деликвент за цялото обезщетение.

<< Назад към Лекции по облигационно право