60. Общ състав на неоснователно обогатяване.

Чл.59 ЗЗД съдържа пет елемента на фактическия състав – чл. 59. Вън от горните случаи, всеки, който се е обогатил (1) без основание (4) за сметка на другиго, дължи да му върне онова, с което се е обогатил, до размера на обедняването.
Това право възниква, когато няма друг иск, с който обеднелият (2) може да се защити.

Елементите на фактическия състав са:
1. Обогатяване, което може да се прояви по 2 начина:
- позитивно – когато настъпва благоприятна промяна в имуществото – увеличаването му;
- негативно – при т.нар. спестени разходи. Имуществото на пръв поглед не се увеличава. Избягва се намаляване на имуществото от това, че не то а друго лице прави разходи.
2. Обедняване – необходимо е да има намаляване на имущественото право на друго лице.
3. Връзка между 1 и 2.Това не е причинна връзка.
4. Липса на основание.
5. Субсидиарност – ал.2 на чл.59 – обеднялото лице няма друго средство за правна защита.

Правни последици – при наличието на тези пет елемента между двете лица възниква едностранно облигационно отношение, което се състои в задължение на обогатилия се да плати на обеднелия по – малката от двете суми. Следователно вземането за неоснователно обогатяване е винаги парично. Обогатяването и обедняването са и критерии за определяне размера на неоснователното обогатяване.

<< Назад към Лекции по облигационно право