5. Престъпникът и жертвата като обект и предмет на криминалистическо изслеване

Разработването на методи и правила за събиране на информация на престъплението и за неговото индифициране,заема централно място в методологията на криминалистическата наука,този проблем обхваща редица частни криминалистически норми и криминалистически тактики и методиката за разследване на престъпленията.Практически информацията,може да се събере за неизвестният извършител на престъплението и има значение за неговото разкриване.За разлика от наказателното право,криминалистиката не ограничава своят интерес към извършителят,само от това дали е субект на престъпление(субект на престъпление е криминално лице,което носи наказателна отговорност)т.е. да е навършило 14 г.и да разбира свойството и значението на извършеното от него.
От криминалистическа гледна точка няма значение дали методите,които се използват за издирване на извършителя се прилагат спрямо лице,което може да носи наказателна отговорност или лице,което не е субект на престъпление в наказателно правният смисъл.От криминалистическа гледна точка интерес представляват всички индивидуални признаци на извършителя,които се отразяват в материалната среда и човешкото съзнание-следи от ръце,крака,зъби,устни,миризма,почерк,писмо,реч,говор,глас,външни признаци,биологическа идентичност.
Криминалистиката използва методи за установяване на неизвестен извършител на престъплението,въз основа на изследването на голям брой престъпления с цел да се установи дали съществува закономерна връзка между извършителя и пострадалия,времето,мястото,начина на извършване на престъплението.Въз основа на теси данни е възможно да се изграждат версии за неизвестен извършител на престъплението.В случая е валиден принципа,че типичното,което е установено за извършителя на даден вид престъпление,може да бъде най-вероятно име разследването на конкретно престъпление върху основата на този принцип се разработват профили за неизвестен извършител на престъплението.
Престъпникът е предмет на изследване и след като бъде установено изучаването му има важно значение за определяне оптималната тактика на неговия разпит и доказване участието му в разследваното престъпление.
Изследване на жертвата на престъплението е предмет на криминалния (вик-от лат.victima-жертва) тимологичен анализ.Жертвата на престъплението се изучава като личност от гледна точка на нейното поведение в пред криминалният период и доколко,върху цялото й облекло са причинени следи от престъплението.Изучаване личноста на пострадалия има особенно важно значение при разследване на убииства,изнасилвания и др.Практиката показва,че в много случаи е налице сходство между социалните признаци на пострадалия и извършителя,техният начин на живот и пр.Ето защо събирането на информация за личността на пострадалия има значение за правилната насока за издирване на неизвестният извършител на престъплението.
Поведението на пострадалия в пред криминалният период,също представлява особен интерес за разследването,поп-конкретно интерес представляват:обстоятелства;с какви лица се е срещал пострадалия през последните дни,преди престъплението,каква е била целта на тези срещи,накърнил ли е нечии интереси,какви и по какъв начин:чрез деяния които се е опитрал да извърши;изказвал ли е някакви опасения-какви,от кого,защо и т.нт.
Виктимологичният анализ се осъществява не само по отношение на конкретният пострадал,но и по отношение на други лица,които са пострадали от даден вид престъпление.Това има важно значение при семейните убийства,при които е възможно да се установят някой общи черти т.е. да се констатира предпочитаният тип жертва.