5. Производство по установяване на административни нарушения

Административното нарушение представлява деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и се наказва по административен ред с адм. Наказание.
Възможно е едно деяние да съдържа едновременно признаците на нарушение и на престъпление. В случая изпъква проблемът за конкуренция между административнонаказателната и наказателната отговорност по НК.
Когато за извършеното деяние е образувано наказателно производство, то административнонаказателно производство изобщо не се образува. И обратно, когато е образувано административнонаказателно производство и в неговия ход се установи, че деянието съдържа и признаците на престъпление, то тогава производството се прекратява от административния орган и преписката се изпраща на прокоратурата.
В случай, че прокуратурата, след прилючване на наказателното производство при нея прецени, че няма данни за престъпление, а за нарушение, тя връща преписката обратно на адм.- наказващия орган за търсене на отговорност.
Не се образува адм.-наказателно производство в следните случаи:
1. деецът е починал- това е в резултат на характеристиката на отговорността, че е лична. Изрично чл.24, ал.1 от ЗАНН посочва, че адм.-нак. Отговорност е лична.
2. извършителят на деянието е изпаднал в постоянно разстройство на съзнанието- в случая той не може да защитава своите права и производството се прекратява, ако е образувано.
3. специални закони отменят адм.-нак. Отговорност.- тук може да спадне един закон, който ще има характер на амнистия по отношение на нарушенията. Например увеличава се процентът на долната граница при употребата на алкохол за водачи на МПС.
4. налице са давностни срокове по отношение на адм.-нак. Отговорност- по отношение на установяване на нарушението, актът за установяване на нарушението следва да бъде съставен най-късно до 3м. От откриването на нарушителя и до 1г. от извършване на нарушението. За митнически, валутни, данъчни и екологични нарушения, срокът за съставяне на акта е 2г.
За нарушения на нормативни атове, уреждащи бюджетната дейност, както и за актове, свързани с хазартната дейност и изпирането на пари, срокът за съставяне на акта е 6м. От откриване на нарушителя и 5г. от извършването на деянието.
Ако в тези срокове не се състави акт, такъв не може да бъде съставен. При положение, че се състави след тяхното изтичане, актът ще е незаконосъобразен и няма да е годна юридическа основа за издаване на нак. Постановление.
Налице е погасителна давност и за издаване на нак. Постановление- то следва да бъде издадено в 6м. Срок от съставянето на акта.