5. Прекратяване на застрахователните отношения. Ликвидация (Л)

Има три основания за прекратяване на ЗО – преустановяване на дейността й:
1. по решение на Общото събрание на съответната ЗО;
2. отнемане на лиценза за извършване на Зд-ст от КФН;
3. обявяване в несъстоятелност на ЗО.
- Първото се нарича още доброволно прекратяване (ДП). Открива се производство по доброволна ликвидация (ДЛ).
- Второто се нарича принудително прекратяване (ПП). Открива се производство по принудителна ликвидация (ПЛ).
- Третото същото е принудително прекратяване.

1) За да се извърши ДП/ДЛ на ЗО преди това е необходимо да се получи разрешение от КФН. Вписва се в ТР. Открива се производство по ДЛ. Ликвидаторите се определят от Общото събрание. Ликвидатор може да е само дееспособно ФЛ. Ликвидаторите може да са две и повече лица. Възнаграждението на ликвидаторите и срока за осъществяване на ДЛ се определят от Общото събрание на ЗО. След назначаването на съответните лица за ликв-ри, те трябва да представят в КФН съответно изготвен план за Л, в който план трябва да опишат мерките, които ще се предприемат във връзка със сключените от ЗОция Зд-ри. Планът тр. да включва прехвърлянето на ЗПф.
2) Принудителното прекратяване има някои групи основания за отнемане на лиценз:
1. неспазване на изискванията, при които първоначално е бил издаден лиценза (по отношение на лицата, които могат да участват в управителния орган на ЗО, представяне на документи с невярно съдържание при издаване на лиценза, членският състав на ВЗК /взаимозастрах. кооп-я/ е под 500души и в 6-месечен срок съставът не е бил попълнен);
2. нарушени са изискванията за извършване на Здейност (нарушен е принципа за доброволност на з-нето, ЗО извършва и търг. дейност освен Зд-ст).
3. неспазване на задълж. указания от КФН или зам. предс-ля й (ЗО или неин акционер не изпълни приложени спрямо него принудителни админ. мерки; КФН е дала на ЗО указания за изготвяне на план за оздравяване на фин. състояние, а ЗО не е изготвила такъв план).
КФН взема решение за отнемане на лиценза, определя ликв. риск, срок за извършване на Л, определя възнаграждението на ликвидаторите. КФН изпраща решението си на Агенцията по вписванията за вписване в ТР. От този момент се открива производство по ПЛ. При ПЛ в тежест на ликв-рите в 3-месечен срок от назначението си да изготвят и представят плана за Л. Този план може да предвижда прехвърлянето на ЗПф. Планът трябва да се одобри от зам. председателя на КФН.
Общи особености на Л (ДЛ и ПЛ):
1) вземанията на з-ваните лица – има презумпция, според която тези вземания, вписани в търг. книги при з-ля се считат за предявени;
2) отчет на ликвидатора – наред с отчитането пред Общото събрание на ЗО, той се отчита пред КФН за хода на производството и дейността си. Отчетът се представя на всяко тримесечие. Извън тях зам. председателя на КФН по всяко време може да даде задълж. указания на ликв-рите във връзка с д-стта им, ако констатира, че ликв-ра с дейността си нарушава КЗ-нето и не спазва плана, застрашава интересите на з-ваните лица;
3) ако КФН прецени, че ликв-ра не изпълнява добросъвестно задълженията си, застрашава интересите на з-ваните лица, може да реши да го освободи. КФН изпраща решението си за да се впише в ТР. Логично е да се предположи, но не е законово уредено, но КФН тр. да назначи нов ликв-р, за да не се бави с Л. за ликв-р може да бъде назначено лице, отговарящо на изискванията за участие в управителния съвет на ЗО. При КФН има списък на ликв-ри.