59. Специални състави на неоснователно обогатяване.

Правната уредба се съдържа в чл.55 – 58 ЗЗД.
Чл.55.Който е получил нещо без основание или с оглед на неосъществено или отпаднало основание, е длъжен да го върне.
Не може да иска връщане онзи, който съзнателно е изпълнил един свой нравствен дълг.
56.Който поради грешка е изпълнил чуждо задължение, може да иска връщане от кредитора , освен ако последният се е лишил добросъвестно от документа или от обезпечението на задължението. В последния случай този, който е изпълнил задължението, встъпва в правата на кредитора.
57.Ако се дължи връщане на определена вещ, получателят дължи плодовете от момента на поканването.
Ако подлежащата на връщане вещ погине след поканата или ако получателятя е отчуждил или изразходвал, след като е узнал, че я държи без основание, той дължи действителната й стойност или получената цена за нея, когато последната е по-висока. Но ако вещта е погинала или ако получателят я е отчуждил или изразходвал преди поканата, той дължи само онова, от което се е възползувал, с изключение на плодовете.
58.Когато се дължи връщане от недееспособен, от него може да се иска само това, което е отишло в негова полза.
Чл.55 визира 3 фактически състава с по 2 елемента за всеки от тях – даването , респективно получаването на имуществено благо и липсата на основание.Даването представлява чисто фактическо разместване на блага.Получаването – също.Липсата на основание може да се предяви по 3 различни начина:
1.Даване на нещо при наличието на липса на основание – напр. изпълнение по нищожна сделка , по вече развален договор , по нищожен административен акт.
2.При отпаднало основание – в момента на даване юр. факти и правоотношението са съществували.Но в последствие те са отпаднали и то с обратна сила.Напр. престация по договор , който в последствие бива развален – основанието изчезва.
3.разваляне с оглед на т.нар. неосъществено основание.Тук правоотношението възниква при фактически състав.Даването става, преди да се осъществи целия състав.Напр. при сделки с отлагателно условие.Престирано е след сделката , но преди сбъдването на условието.Ако условието не се сбъдне – даденото се оказва без основание.
Правни последици – Който и да е от трита състава да се е осъществил , възниква едностранно правоотношение , при което за едното лице възниква задължение да върне в натура даденото без основание.Ако даденото е лично отношение , връща се напр.равностойност.
Когато , въпреки че се е осъществил специалния състав по чл.55 не възниква неоснователно обогатяване / т.нар.съзнателно изпълнение на нравствен дълг / , нравственото задължение се превръща в естествено задължение.Не се изисква връщане на даденото.Напр. при отношенията родител – деца.След навършване на 18 год.повечето родители продължават да си гледат децата , въпреки , че те са пълнолетни.
Чл.56 ЗЗД – погрешно изпълнение на чужд дълг.Напр.едно лице дава на кредитора , като грешно си е мислело , че е длъжник.
Чл.57 ЗЗД – какво се връща ако неоснователното обогатяване е вещ – връща се равностойността. Ако вещта е прехвърлена след като лицето е знаело , че трябва да я върне – дължи нейната действителна равностойност.
Чл.58 ЗЗД – връщане от недееспособен – ако даденото е получено лично от недееспособния , той дължи връщане само на това , което е отишло в негова полза.Лицето трябва да е недееспособно към:
1.Момента на получаване на благото;
2. Момента на искане на връщането;
3.И към двата момента.
От тези варианти верният е първия.