57. Спогодба. Публично обещание за награда.

1. Договор за спогодба – съглашение, по силата на което, страните чрез взаимни отстъпки прекратяват един съществуващ или избягват един възможен правен спор.
Правен спор – несъвпадение между твърдения на двете страни по едно и също правоотношение. Пример – договор за заем. Заемодателя твърди, че заемателя има да връща 1000 лв. Заемателят твърди, че са 400 лв. За да няма спор, трябва да се уеднаквят правните твърдения, чрез договор за спогодба.

Правната уредба за спогодбата се намира в чл.365-367 ЗЗД.
Чл.365. С договора за спогодба страните прекратяват един съществуващ спор или избягват един възможен спор, като си правят взаимни отстъпки.
С взаимните отстъпки могат да се създадат, да се изменят или да се погасят и правоотношения, които не са били предмет на спора. В такъв случай прехвърлянето на тия права се извършва в определената за това форма.
Чл.366. Спогодбата върху непозволен договор е нищожна дори ако страните са се спогодили относно неговата нищожност.
Чл.367. Унищожаема е спогодбата, сключена въз основа на документи, които по-късно са били признати за лъжовни.

Характеристики на договора:
1. Спогодбата има декларативно действие – спогодбата е правомерен факт. Т.е. приема се за вярно това, което е в спогодбата.
2. Спогодбата може да има и транслативно действие – да се улесни постигането на спогодбата.
Например – две страни се споразумяват, че заемателя ще плати 500 лв. и ще предаде още някаква вещ. Т.е. транс клауза има за предметните права, които са свързани с предмета на спора.
3. Спогодбата е неформален договор – съдебната спогодба е формална.
4. Възмезден договор.

2. Публично обещание за награда – едностранно волеизявление, с което автора му се задължава да заплати предвиденото в него възнаграждение на лице, което извърши определена работа.

Правната уредба се съдържа в чл.368-369 ЗЗД.
Чл.368. Публичното обещание за награда за извършване на определена работа,дадено в писмена форма или обявено чрез печата или по друг начин, задължава обещателя да заплати наградата.
Когато работата се извърши от две или повече лица, наградата се разделя между тях съобразно участието им в извършената работа, а ако това не може да се определи, тя се разделя между тях по равно.
Когато по този въпрос не се постигне съгласие между лицата, наградата се дава, след като спорът се реши по съдебен ред.
Когато работата бъде извършена от две или повече лица, независимо едно от друго, наградата се дава на лицето, което първо представи работата, а когато тя се представи от тях едновременно, наградата се разделя по равно.
Чл.369. Публичното обещание за награда за най-добро извършване на определена работа (конкурс) задължава да се изплати обещаната награда на лицето, чиято работа е спечелила конкурса.
Решението на въпроса, дали представените работи отговарят на посочените в конкурса условия, както и сравнителното оценяване на работата, се извършва по определения в обявлението начин.
Когато бъде признато, че участвуващите в работата лица еднакво заслужават наградата, тя се разделя по равно между тях.

Характеристики:
1. Едностранна сделка.
2. Изисква се форма за действителност. Начини за постигане форма за действителност:
а/ когато обещанието се извърши в писмена форма;
б/ когато се разпространи чрез средствата за масова информация.

І. Наградата може да се даде за първо представен резултат;
ІІ. Или тя се дава на лицето, представило най-добра работа в определен срок /конкурс/.

При първия вариант е възможно:
1. Резултата да е създаден от две или повече лица. Наградата се разпределя между тях съобразно вътрешния им принос, който се установява от тях по взаимно съгласие или по съдебен ред, ако не могат да постигнат такова.
2. Работата да е едновременно представена от различни лица – наградата се разпределя по равно.

При втория вариант:
1. Определянето на победителя става по силата на определени изисквания. Наградата се дава на този, който ги удовлетвори. Ако има повече от една удовлетворени работи – наградата се разпределя по равно.

<< Назад към Лекции по облигационно право