56. Гражданско дружество.

Договорът за дружество – съглашение по силата на което, две или повече лица се задължават да извършват различни вноски с оглед постигане на обща цел.

Характеристики на договора:
1. Многостранен договор. Волеизявленията на страните не са насочени към създаване на взаимни права и задължения, а за еднотипни права и задължения. Това е характерно за многостранните договори. В случая тези задължения са за внасяне на вноски.
2. Договора не създава правен субект отделен от съдружниците. Това е разликата от договора по ТЗ. Гражданското дружество е категорията на т.нар. неперсонифицирани общности.
3. Възмезден договор.
4. Неформален договор – спазва се обикновено писмена форма за доказване.

Права и задължения на съдружниците:
1. Задължение за вноска – представлява съдействие, чрез което съдружника спомага за постигане на общата цел. Няма ограничение за предмета на вноската, за разлика от дружествата по ТЗ. Задължението за вноска може да е лична престация. Може вноската да е вещ. Когато предмет на вноските са заместими или потребими вещи, вещта става обща собственост на съдружниците, т.е. тя става съпритежание на всички. Те придобиват вещо право върху нея. Всички останали вещи се внасят само за общо използване. Т.е. съдружника – апортьор си запазва правото на собственост, а другите имат облигационно право да използват вещта за постигане на общата цел.

При съдебно отстраняване или недостатъци, когато вноската има вещно прехвърлително действие важат правилата за продажба. А когато няма такова действие – правилата за наем.
Придобитите в следствие на дейността на дружеството вещи са собственост на съдружниците. Следователно между съдружниците се създава т.нар. обща собственост върху определени вещи.
Има два вида съсобственост: дялова и бездялова. Съсобствеността между съдружниците е дялова, като дяловете се уговарят в договора за дружеството. Ако нищо не е уговорено – дяловете са равни съгласно закона.
Съсобствеността има свои особености които я отличават от съсобствеността по ЗС. По ЗС – съсобствеността се управлява с единодушие, с мнозинство и т.н. При дружествената съсобственост тези правила не важат.правилата са по ЗЗД.
Чл.33 ЗС – правото на изкупуване – и то не важи при дружествената съсобственост, защото тя има спомагателен характер. При дружествената съсобственост делба има само когато се прекратява дружеството или когато излязат от дружеството.
2. Право на участие в печалбата.
3. Право на участие в управлението.

Управление на гражданското дружество – всеки съдружник има право на управление. Диспозитивно правило на закона. Решенията се вземат с единодушие. Т.е. несъгласен съдружник може да блокира вземането на решения. Ако има в договора клауза за решения с мнозинство, всеки съдружник има право на един глас /това е императивно/.

Прекратяване на гражданското дружество – прекратителните основания се базират на това, че:
1. Договорът е с оглед на личността на съдружника / това е диспозитивно /.
2. Дружественото правоотношение е правоотношение с трайно времетраене.

Прекратителни основания са:
1. Ако дружеството е създадено за постигане на определена цел и тя е формулирана, с постигането и или с нейната невъзможност, договорът се прекратява.
2. Възможно е дружеството да е срочно – прекратяването се постига с изтичане на срока.
Закона предвижда възможност за предсрочно прекратяване по искане на отделен съдружник, но това става по съдебен ред /т.е. прекратяването е потестативно право на съдружника/.
Прекратяването възниква само при основателни причини.Основателни причини – когато задължението за вноска стане невъзможно по обективна причина или има виновно неизпълнение.
Ако дружеството е безсрочно, всеки съдружник може да го прекрати по всяко време с едностранно предизвестие – добросъвестно и в подходящо време. За предизвестието няма срок.
Правната уредба се съдържа в чл.357 – 364 ЗЗД.
Чл.357. С договора за дружество две или повече лица се съгласяват да обединят своята дейност за постигане на една обща стопанска цел.

Чл.358. За постигане на общата цел съдружниците могат да уговарят и вноски в пари или в други имоти.
Внесените пари, заместими вещи и вещи, които се унищожават чрез употреба, са обща собственост на съдружниците. Всяка друга вещ се счита внесена за общо ползуване, ако не е уговорено друго.
Относно отговорността на съдружника за недостатъци на внесената вещ и засъдебното отстранение се прилагат съответно правилата на договора за наем на вещи, когато е внесена вещта за ползуване, и правилата на договора за продажба, когато е внесена вещта в собственост.

Чл.359. Всичко, което е придобито за дружеството, е обща собственост на съдружниците.
Ако не е уговорено друго дяловете на съдружниците са равни.
Съдружникът може да иска своя дял от общата собственост само при излизане от дружеството или при прекратяването му.

Чл.360. Решенията относно работите на дружеството се вземат със съгласието на всички съдружници, освен ако дружественият договор предвижда това да стане с мнозинство на гласовете. Всеки съдружник има право на един глас.
Ако не е уговорено друго, всеки съдружник има право да управлява. Но в този случай всеки от останалите съдружници може да се противопостави на действието на съдружника, преди то да бъде извършено.По разногласието решава мнозинството от съдружниците.

Чл.361. Ако не е уговорено друго, печалбите и загубите се разпределят между съдружниците съразмерно с техния дял.
Недействителна е уговорката за изключване на някои от съдружниците от участие в загубите или в печалбите.

Чл.362. Съдружникът не може да прехвърли своето право на участие в дружеството без съгласието на другите съдружници.

Чл.363. Дружеството се прекратява:
а) с постигане целта на дружеството или ако постигането й е станало невъзможно;
б) с изтичането на времето, за което дружеството е било образувано;
в) със смъртта или запрещението на един от съдружниците, ако не е уговорено друго;
г) с предизвестие на един от съдружниците, направено добросъвестно и в подходящо време, когато дружеството е било образувано за неопределен срок, ако не е уговорено дружеството да продължи с останалите съдружници, и
д) по решение на съда, ако за това има основателни причини, когато дружеството е образувано за определен срок.

Чл.364. Съдружникът има право да иска разноските, които е направил, заедно с лихви върху тях, и вредите, които е претърпял във връзка с воденето на дружествените работи.

<< Назад към Лекции по облигационно право