55. Поръчка.

Правната уредба се съдържа в чл.280 – 292 ЗЗД.
Чл.280. С договор за поръчка довереникът се задължава да извърши за сметка на доверителя възложените му от последния действия.

Чл.281. Довереникът е длъжен да изпълни поръчката като добър стопанин и да пази имуществото , което получи във връзка с нея.

Чл.282. Довереникът може да се отклони от поръчката, ако това е станало необходимо за запазване интересите на доверителя и не е било възможно да се вземе неговото съгласие.

Чл.283. Довереникът трябва да извърши възложеното му действие лично.
Той може да възложи това на друго лице, ако е овластен от доверителя или ако това е станало необходимо за запазване неговите интереси и ако от неизвършването му доверителят би претърпял вреди.
Довереникът трябва да извести незабавно доверителя за заместването.
Довереник, който не е имал право да се замести, отговаря за действията на заместника като за свои, а ако е имал това право, отговаря за вредите, причинени от лошия избор на заместника си.

Чл.284. Довереникът е длъжен да уведоми доверителя за изпълнението на поръчката.
Довереникът е длъжен да даде на доверителя сметка и да му предаде всичко, което е получил в изпълнение на поръчката.

Чл.285. Доверителят е длъжен при поискване да достави на довереника средствата, които са необходими за изпълнение на поръчката, и да му заплати направените разноски заедно с лихвите и вредите, които е претърпял във връзка с изпълнението на поръчката.

Чл.286. Доверителят е длъжен да заплати на довереника възнаграждение само ако е уговорено.

Чл.287. Договорът за поръчка се прекратява, освен по други причини,посочени в закона, още и с оттегляне на поръчката от доверителя, с отказ от довереника и със смъртта или с поставянето под запрещение на някой от тях, а така също и с прекратяването на юридическото лице, ако то е било доверител или довереник.

Чл.288. Оттеглянето на поръчката не лишава довереника от правото да иска заплащане на разноските и на уговореното възнаграждение.
Ако изпълнението на поръчката стане невъзможно, доверителят трябва да заплати на довереника направените от него разноски и възнаграждение съответно на извършената работа.

Чл.289. Довереникът, който се откаже от поръчката, без да има за това достатъчно основание , и не съобщи своевременно на доверителя, дължи обезщетение за причинените от отказа вреди.

Чл.290. Действията, които довереникът е извършил в изпълнение на поръчката, като не е знаел и не е могъл да узнае за нейното прекратяване, задължават доверителя.

Чл.291. При прекратяването на поръчката поради смърт, поставяне под запрещение или поради прекратяване на юридическо лице, наследниците, настойникът, попечителят или ликвидационният орган трябва да уведомят незабавно другата страна и да вземат надлежните мерки за запазването на интересите ѝ.

Чл.292. Ако довереникът действува от името на доверителя като негов пълномощник, правата и задълженията по сделките, които той сключва с трети лица, възникват направо за доверителя.
Ако довереникът действува от свое име, правата и задълженията от сделки с трети лица възникват за него. Но тези права, в отношенията между довереника и доверителя, както и по отношение на трети недобросъвестни лица, се смятат за права на доверителя. Тия права се смятат за права на доверителя и по отношение на добросъвестните кредитори на довереника, ако договорът за поръчка има достоверна дата, която предхожда налагането на запора. По отношение на недобросъвестните кредитори на довереника това правило се прилага и без договорът да има достоверна дата.

Когато поръчката е дадена за придобиване на вещни права върху недвижими имоти от името на довереника, договорът трябва да бъде сключен писмено с нотариална заверка на подписите.
Договор за поръчка / мандат / – съглашение , по силата на което идно лице наречено доверител възлага на друго лице наречено довереник да извърши определени правни действия.
Характеристики на договора:
1. Предмет на договора – извършване на правни действия.
2. Поръчката е уредена диспозитивна, като безвъзмезден договор.
3. Безвъзмездната поръчка е едностранен договор, който може да прерасне в двустранен несъвършен договор. Възмездната поръчка е двустранен договор от сключването си.
4. Неформален договор – само в един случай се иска писмена форма с нотариална заверка – поръчка, когато на довереника се възлага от свое име да продаде вещни права върху недвижим имот – чл.292(3) ЗЗД.

Отграничения от други договори:
1. Договорът за поръчка се различава от договора за изработка по предмета на договора.
2. Договорът за адвокатски услуги е разновидност на договора за поръчка.
3. Има банкови сделки които са се развили от договора за поръчка.
Следователно правилата на ЗЗД за договор за поръчка трябва да се прилагат след проверка дали това наистина е договор за поръчка или е друго мандатно правоотношение.

Задължения на страните: 
Довереник
1.Да извърши възложеното му правно действие – трябва да го извърши лично съгласно закона. Но може и да не го извърши лично в 2 случая:
а/ при наличието на изрично съгласие на доверителя;
б/ ако изпълнението на третото лице е необходимо за защита на интересите на доверителя.
2.Забрана за отклонения от извършване на правното действие. Довереника може да се отклони, ако трябва да защити интересите на доверителя и няма предварителното му съгласие.
Има два начина за извършване на правното действие – чл.292 ЗЗД:
а/ от името на доверителя;
б/ от свое име.
За да извърши от името на доверителя, на довереника му е необходима и представителна власт, т.е. трябва да има упълномощаване. В този случай има две сделки – поръчка и упълномощаване между довереника и доверителя. Довереника извършва сделката с едно трето лице от името на доверителя. Правните последици възникват директно между третото лице и доверителя.
Ако довереника действа от свое име /т.нар. поръчка при косвено представителство/ - между довереника и доверителя има само договор за поръчка. Правните последици тук възникват между третото лице и довереника. Той трябва да ги прехвърли върху доверителя, следователно тук има изпълнение на сделката между третото лице и довереника и отчетна сделка между довереника и доверителя.
3. Задължение да уведоми доверителя си за извършеното правно действие.
4. Да даде сметка на доверителя от извършеното – писмено му съобщава какви правни действия е извършил, какви разходи има.

Доверител:
1. Ако поръчката е възмездна, той дължи възнаграждение.
2. Ако договорът стане двустранен несъвършен, той трябва да авансира средствата на довереника.
3. Ако довереника е направил разноски и те не са авансирани, доверителя трябва да ги възстанови.
4. Ако довереника е претърпял вреди, доверителя трябва да го обезщети за тях.

Прекратяване на договора – по отношение на прекратяването има превъзлагане на мандата съгласно закона, това е като при упълномощаването и преупълномощаването.
Мандатът е отношение с оглед личността и на двете страни по него. От това следва, че ако единия почине или бъде поставен под запрещение, и поръчката и упълномощаването автоматически се прекратяват, т.е. поръчката е ненаследима. При поръчката е важно отношенията на доверие между двамата /както при упълномощаването/. Всяка една от страните по всяко време може да прекрати договора.

Т.е. доверителя може по всяко време да прекрати поръчката чрез едностранно волеизявление.(оттегляне). Довереника също (чрез т.нар. отказ). Оттеглянето или отказа действат само за в бъдеще. Т.е. извършеното се запазва, а довереника има право да иска да му бъдат възстановени всички направени до тук разноски. Ако договора е възмезден, дължи му се и възнаграждение за извършеното до тук. При отказ закона изисква довереника да го направи така, че да бъде защитен доверителя, т.е. да го уведоми предварително. Ако не направи това, договорът се прекратява, но довереника носи отговорност за всички вреди, които е претърпял доверителя зато, че не е бил защитен чрез уведомяване.

<< Назад към Лекции по облигационно право