54. Отговорност на изпълнителя при недостатъци. Прекратяване на договора за изработка.

Отговорност за недостатъци – чл.265 ЗЗД. Ако при извършване на работата изпълнителят се е отклонил от поръчката или ако изпълнената работа има недостатъци, поръчващият може да иска:
- поправяне на работата в даден от него подходящ срок без заплащане;
- заплащане на разходите, необходими за поправката, или
- съответно намаление на възнаграждението.
Ако отклонението от поръчката или недостатъците са толкова съществени,че работата е негодна за нейното договорно или обикновено предназначение, поръчващият може да развали договора.
Тези права се погасяват в шест месеца, а при строителни работи - в петгодини.

Недостатък – отклонение от дължимите качествени характеристики на предмета, които намаляват годността му да служи по предназначение, като намаляват и стойността му.
Възложителя трябва да спазва същата рекламационна процедура, както при продажбата. Като не се налага да уведомява изпълнителя, ако той е недобросъвестен.

Недостатъците биват: явни и скрити.
При явни недостатъци – веднага при получаването се уведомява. При скрити – веднага след проявяването.

При наличието на недостатъци и рекламация за възложителя – възникват следните възможности:
1. Намаляване на възнаграждението;
2. Отстраняване на недостатъка:
а/ сам за сметка на изпълнителя;
б/ изпълнителя да ги отстрани.
3.Да развали договора – когато недостатъците са толкова големи, че резултата е съществено увреден.
4. Ако е претърпял вреди – може да иска тяхното ощетяване по общия ред.
Погасителната давност е 6 месеца, а при строителни работи – 5 години. Тече от предаване на трудовия резултат.

Специфични основания за разваляне на договора за изработка:
1. Разваляне с оглед на бъдещо неизпълнение – възложителя има право на текуща проверка. Той може да установи, че работата няма да бъде извършена. Той маже да развали договора.
2. Ако договора е с оглед на личността на изпълнителя - при смърт на изпълнителя договорът се прекратява. Когато договорът се прекратява, възложителя трябва да изплати на изпълнителя цената или на наследниците му.
3. Едностранен отказ на възложителя от договора за изработка – при наличието на основателна причина. Възложителя дължи на изпълнителя – всякакви разходи направени до момента на прекратяването, вложения труд цялата печалба която изпълнителя би получил от договора.

<< Назад към Лекции по облигационно право