54. Отговорност на изпълнителя при недостатъци. Прекратяване на договора за изработка.

Отговорност за недостатъци – чл.265 ЗЗД.
Чл.265. Ако при извършване на работата изпълнителят се е отклонил от поръчката или ако изпълнената работа има недостатъци, поръчващият може да иска:
поправяне на работата в даден от него подходящ срок без заплащане;
заплащане на разходите, необходими за поправката, или
съответно намаление на възнаграждението.
Ако отклонението от поръчката или недостатъците са толкова съществени,че работата е негодна за нейното договорно или обикновено предназначение, поръчващият може да развали договора.
Тия права се погасяват в шест месеца, а при строителни работи - в петгодини.
Недостатък – отклонение от дължимите качествени характеристики на предмета , които намаляват годността му да служи по предназначение , като намаляват и стойността му.
Възложителя трябва да спазва същата рекламационна процедура, както при продажбата.Като не се налага да уведомява изпълнителя, ако той е недобросъвестен.
Недостатъците биват: явни и скрити.
При явни недостатъци – веднага при получаването се уведомява.При скрити – веднага след проявяването.
При наличието на недостатъци и рекламация за възложителя – възникват следните възможности:
1.Намаляване на възнаграждението;
2.Отстраняване на недостатъка:
а/ сам за сметка на изпълнителя;
б/ изпълнителя да ги отстрани.
3.Да развали договора – когато недостатъците са толкова големи , че резултата е съществено увреден.
4.Ако е претърпял вреди – може да иска тяхното ощетяване по общия ред.
Погасителна давност: 6 месеца , а при строителни работи – 5год.Тече от предаване на трудовия резултат.
Специфични основания за разваляне на договора за изработка:
1.Разваляне с оглед на бъдещо неизпълнение – възложителя има право на текуща проверка.Той може да установи , че работата няма да бъде извършена.Той маже да развали договора.
2.Ако договора е с оглед на личността на изпълнителя - при смърт на изпълнителя договорът се прекратява.
Когато договорът се прекратява , възложителя трябва да изплати на изпълнителя цената или на наследниците му.
3.Едностранен отказ на възложителя от договора за изработка – при наличието на основателна причина.Възложителя дължи на изпълнителя – всякакви разходи направени до момента на прекратяването , вложения труд цялата печалба която изпълнителя би получил от договора.