51. Заем за послужване. Заем за потребление.

1. Заем за послужване – е съглашение между две лица, при сключването на което едното лице – заемодател, предава на друго лице – заемател определена вещ, като това лице се задължава след като я използва по предназначението и да я върне на заемодателя.

Характеристики на договора за послужване:
1. Реален договор – имаме съглашение и предаване на вещта.
2. Винаги безвъзмезден.
3. Едностранен договор с възможност да се превърне, развие и приключи като двустранен несъвършен договор.
4. Заемателя има само облигационно право да използва вещта по предназначение.
5. Неформален.

Задължения за страните:

Заемател – за него възникват винаги задължения:
1. Когато използва вещта, да го прави по определен начин:
а/ използва я с грижата на добър стопанин;
б/ използва я съобразно нейното предназначение, съответно уговореното;
в/ при използване на вещта не следва да я отстъпва на друго лице, т.е. лично ползуване.
2. При опасност от погиване е длъжен да защити вещта пред своята.
3. Да върне вещта при прекратяване на заема за послужване в същото състояние.

Заемодател – по принцип не възникват при сключването на договора. Възможно е при определени допълнителни правни факти да възникнат задължения. Те могат да са:
1. Възстановяване на разноските, направени от заемателя, когато са необходими, неотложни и извънредни по характер /т.е. те не са свързани с използването на вещта/.
2. Да обезщети заемателя за определена категория вреди. Вреди, които заемателя е претърпял в следствие на скрити недостатъци на вещта, които не са му били съобщени.

Прекратяване на договора – зависи от това дали договорът е сключен с модалитет или не. Може договорът да е сключен за определен срок.С настъпване на модалитета договора се прекратява.
Заемателя може едностранно да прекрати договора, като преди това върне вещта. Заемателя може да прекрати договора при:
а/ смърт на заемателя;
б/ когато заемателя не изпълнява задълженията си да използва вещта по надлежен начин;
в/ когато заемодателя се нуждае от вещта по причина, която не е могла да се предвиди при сключване на договора.

2. Заем за потребление /паричен заем/ - съглашение, по силата на което при сключването му заемодателя предава на заемателя парична сума или определено количество заместими вещи, като заемателя се задължава при прекратяване на договора да върне еквивалентно количество на получените в заем вещи.

Характеристики на договора за потребление:
1. Реален договор;
2. Предмет на договора – винаги заместими вещи, най-често това са пари;
3. С предаване на заместимите вещи върху заемателя преминава правото на собственост върху тях. Т.е. заема за потребление има вещно прехвърлително действие;
4. Едностранен договор;
5. Безвъзмезден договор. Но договора може да стане и възмезден при уговорка за лихви.

Задължения за страните:
Заемател: Да върне еквивалентът на получените в заем вещи.
Заемодателя: Да обезщети заемателя за вреди претърпени от скрити недостатъци, които е пропуснал да му съобщи.

Прекратяване:
1. Ако договора е срочен – с изтичане на срока;
2. Ако договора е безсрочен – от заемодателя с предизвестие /т.нар. покана за връщане/. Срокът на предизвестието е един месец.
Заем за послужване – правна уредба чл.243 – 249 ЗЗД.
Чл.243. С договора за заем за послужване заемодателят предоставя безвъзмездно на заемателя една определена вещ за временно ползуване, а заемателят се задължава да я върне.

Чл.244. Заемателят е длъжен да се грижи за вещта като добър стопанин, като предпочита нейното запазване пред запазването на своите вещи.
Той може да използува заетата вещ само съобразно договора, а когато ползуването не е уговорено - съобразно нейното предназначение, и не може да отстъпва другиму ползуването от вещта.
При неизпълнение на тези задължения заемателят дължи обезщетение и завредите, настъпили поради причини, за които той не отговаря, освен ако докаже, че те биха засегнали вещта и при неговата изправност.
Ако вещта е дадена в заем на няколко лица - те отговарят солидарно.

Чл.245. Заемателят понася обикновените разноски за поддържането, запазването и използуването на вещта. Той има право да иска от заемодателя да му заплати извънредните разноски, ако те са били необходими и неотложни.

Чл.246. Когато заетата вещ е дала плодове, заемателят трябва да ги върне, освен ако е уговорено друго.

Чл.247. Заемодателят дължи обезщетение за вредите, причинени на заемателя от скритите недостатъци на заетата вещ, ако умишлено или поради небрежност не ги е съобщил на заемателя.

Чл.248. При заема за послужване намира съответно приложение чл. 233.

Чл.249. С изтичане на уговорения срок или след ползуването заемателят е длъжен да върне вещта.  Но заемодателят може да иска връщането на вещта и преди това, ако сам неотложно се нуждае от нея, поради непредвиден случай или ако заемателят умре или не изпълнява задълженията си по чл. 244.
Ако времето или целта на ползуването не са определени с договора, заемодателят може всякога да поиска връщането на вещта.

<< Назад към Лекции по облигационно право