4. Материалното отражение на престъплението като предмет на изследване от криминалситиката

Материалното отражение на престъплението-това е комплексът от изменения в обстановката на местопроизшествието,причинени от престъпният акт.
Следите са важен источник на информация за разкриване на престъплението те биват различни видове:отпечатъци,предмети,вещества,миризми,изменения в свойствата на обектите,пространствени изменения и др.Криминалистиката изследва откриването и изземването на следите,тя не изследва закономерностите за възникване на доказателствата,както считат някои автори,защото макар и да има тясна връзка между следа и веществено доказателство,те не могат да се отъждествяват(уеднаквяват).Следата придобива качеството на веществено доказателство,само когато бъде иззета и приобщена към доказателственият материал по предвидения в Наказателно процесуалният кодекс(НПК).
Трябва да се прави разлика не само между следи и веществени доказателства,но и между следи и информация.Според някои автори,криминалистиката изследва закономерностите на възникването на информацията за престъплението ,но това не е съвсем точно,ако информацията съществуваше в готов вид,на местопроизшествието,разследването би било твърде елементарна дейност.
Следите са източник на информация за разследваното събитие.Криминалистиката разработва методи,правила и препоръки за извличане на информация,от съответните източници.Ако не се използват тези методи,правила и препоръки,няма да бъде възможно да се получи съдържащата се в следите информация.Докато следите са продукт на свързаните с престъпленията действия,информацията на която са източник е резултат от дейноста на разследващият орган
Въпрос 5
В)Познанието в процеса на разследването.
Разследването се осъществява в процесуална форма.В съответствие с регламентираните в НПК правила, ако не се спазят тези правила,установените при разследване факти не могат да имат качеството на доказателства.Разследването има подчертано-познавателна същност-установяване и доказване на всички обстоятелства свързани с престъплението.Целта на разследването е въз основа на събраните доказателства,да се разкрие обективната истина относно престъплението и неговият извършител.
Криминалистиката разработва принципи,методи,правила и препоръки за процесът на познанието при разследването.Това се отнася при изграждането и проверката на версиите,идентификация на различни обекти,установяване на обстоятелства при провеждането на отделните действия по разследването.
Всичко това дава основание да се направи извод,че криминалистиката е наука за познанието на престъплението,чрез неговото отражение.Този въпрос заема централно място в методологията на криминалистиката.Всички въпроси,които се включват в предмета на криминалистите,пряко или косвено се отнасят до решаването на посоченият въпрос.
Криминалистиката най-общо се определя като наука за разкриването и разследването на престъпления,но трябва да се отбележи,че тя не е единствената наука,която се занимава с изследването на тези проблеми.Разследването е предмет и наука за наказателния процес,а разкриването на престъпления-на теорията за оперативно-издирвателната дейност.Ето защо е необходимо да се подчертае,че криминалистиката изследва дейноста по разкриване и разследване на престъпления в съответствие със своя предмет,а не изобщо.Задачата на криминалистиката е научно да обезпечава тази дейност.