4. Регистрация на поземлената собственост. Регистрация. Имотен регистър

Регистрацията на поземлените имоти е в сила от 01.01.2001г.;
Кадастрална карта – съдържа информация за границите и размерите на имотите в РБ;
Представителна карта (по ЗКИР) и списък към нея.
Значение на регистрацията – по правило е „кадастрална карта” – сочи местоположението, границите, собствеността, основанието за собственост, предназначението на имота.
Член 2, алинея 5 ЗКИР – данните по кадастралната карта са доказателства за собствеността, за която се отнасят, до доказване на противното. Съгласно ГПК те са доказателствено средство.
Устройването на границите на имота чрез кадастралната карта има значение за институирането на обекта на правото.
Ако няма граници, няма имот, а следователно няма и право на собственост.
При създаване на нови имоти чрез делба е необходимо изменение на кадастралната карта. След това възниква субективното вещно право на собственост. ПИ имат индивидуален идентификационен номер с максимален размер до 17 цифри. Първите пет означават населеното място.
Кадастралната карта е ИАА. Агенцията по геодезия, картография и кадастър, чрез Изпълнителния си директор, изпраща информация до СВ, която извършва вписването на промени. Изпълнителният директор издава заповед, която се обнародва в ДВ от Началника на Службата по кадастър (такива има във всеки областен град). Следва акт по приемането ù. Приема се проект за кадастрална карта на определен имот. Заинтересуваните лица могат да правят възражения с молба за отстраняване. След изтичане на срока за обжалване готовата вече кадастрална карта се приема от Комисия. Това става със заповед на съответния орган в 30-дневен срок. Молбата за спиране на влизането в сила на ИАА за конкретния имот се разглежда от съответния общински съвет, който или отхвърля, или постановява влизането му в сила. Ако се отхвърля, агенцията трябва да извърши необходимата поправка.
Изготвянето на имотен регистър е правомощие на Министъра на правосъдието, който със заповед създава АВ. Заповедта се обнародва в ДВ. Определя се съдия по вписванията, който да го изготви (да преобразува съществуващата информация в имотен регистър). Процедурата завършва със Заповед на Министъра на правосъдието, която отново се обнародва в ДВ.