4. Административни наказания на основата на общи административнонаказателни разпоредби.

Съществува принципът за законоустановеност на адм. Нарушения и наказания. Това означава, че се определят конкретни състави, които точно дефинират отделните деяния. Поради голямото многообразие на деяния, които могат да се квалифицират като адм. Нарушения, се е наложило създаването на общи (бланкетни) адм.-нак. Състави. Казваме, че са общи, тъй като не са конкретизирани нарушенията, а става въпрос, че нарушение на даден нормат. Акт представлява и общ админ-нак. Състав.
Налице са две хипотези, посочени в чл.31 и чл.32 от ЗАНН. Чл.31 посочва, че който не изпълни или наруши законно разпореждане, заповед или наредба на властта, се наказва с глоба от 2-5лв., следователно става въпрос за каквото и да било нарушение, без значение в нарушение на какъв акт е, каква е степентта на нарушение и конкретните специфични черти на нарушението.
Съществува само едно условие актът да бъде законен, т.е. да поражда валидно правно изискване за изпълнение. Не е необходимо в акта, чиито разпоредби се нарушават, изрично да бъде посочено, че при негово неизпълнение следва да се реализира отговорността, посочена в чл.31.
В случая нарушението на законосъобразния акт представлява и основание за отговорност по чл.31.
Друга е хипотезата в чл.32- тук става въпрос за нарушаване само на актове на МС, следователно става въпрос за неизпълнение или нарушаване на ПМС, разпореждания и др. актове (наредби и правилници). Необходимо е единствено тези деяния да не представляват престъпления. Глобата тук е завишена от 100-2000 лв. Налице е квалифициран състав във връзка с неизпълнението на октове на МС, свързани със счетоводното, данъчното, митническото, валутното или екологичното законодателство.
Специфична особеност на тези нарушения е, че в акта на МС изрично следва да бъде посочено, че неговото неизпълнение или нарушаване ще бъде санкционирано по чл.32. Това е съществена разлика от хипотезата по чл.31, при която не се изисква позоваване в акта.
В случай, че държавен служител, при изпълнение на своите функционални задължения, не изпълни или наруши акт на МС, то санкцията му е глоба от 40-300 лв. Тази разпоредба на чл.32 е бланкетна, защото се отнася за всички деяния, с които се нарушава акт на МС или не се изпълнява.