4. Преддоговорни отношения.

Институтът на преддоговорните отношения е уреден в чл.12 ЗЗД.
Чл.12. При воденето на преговори и сключването на договори страните трябва да действуват добросъвестно. В противен случай те дължат обезщетение.
Договорът е сключен, щом страните постигнат съгласие.От този момент между тях възникват договорни отношения.От момента на предложението между договарящите се установяват отношения , които наричаме преддоговорни.
Задължения на страните:
1.Всяка страна е длъжна да осигури действителност на бъдещия договор – чл.28(3) ЗЗД. Страната, която иска унищожението, е длъжна да обезщети другата страна за вредите, които й са причинени от сключването на унищожения договор, освен ако докаже, че няма вина за изпадането си в грешка или че другата страна е знаела за грешката.
2.Задължение на всяка страна е да предпазва другата в процеса на водене на преговора;
3.Да не се прекъсват без достатъчно предизвестие водените преговори.
Преговорите не обвързват страните със сключване на договор.
Задължението – е юридически задължително, санкционирано по нашето законодателство. Когато една страна не изпълни нещо и другата страна претърпи вреди, неизправната страна трябва да я обезщети за вредите – това е преддоговорната отговорност.
Фактически състав:
1.поведение;
2.противоправност;
3.вреди;
4.причинна връзка между противоправността и вредите;
5.вина.
Противоправност – изразява се в нарушаване на предписаното от закона изискване за добросъвестно водене на преговори и сключване на договора.

Проблемът се състои в това,че договорът е сключен слд като страните постигнат съгласие.От този момент между тях се пораждат договорни отношения.Но това не означава че доо този момент между тях не са съществували правнорелевантни отношения.Още в момента,в който страните биват поставени във връзка в съприкосновение една с друга,с цел да постигнат определен резултат по договорен път- още тогава се установява правно релевантна връзка между тези страни. И преди приемането на офертата м\у страните възникват отношения и продължават до приемането на направената оферта.Тези отношения наричаме ПРЕДДОГОВОРНИ.
1.Правно релевантна връзка възниква м\у тях още с получаването на предложението. Сам з-нът е придал задължителна сила на офертата.
2.Предложението поражда преддоговорни задължения.Не трябва да се забравя че за да се стигне до офертата страните са комуникирали помежду .
Съдържание на преддоговорните отношения:Чл 12 ЗЗД установява един общ мащаб. Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) При воденето на преговори и сключването на договори страните трябва да действуват добросъвестно. В противен случай те дължат обезщетение. Изисква се всеки да се отнася с добросъвестност,честност,внимание.Трябва да е налице взаимно доверие между страните
По-важните преддоговорни задължения са:
1)Страните трябва да доведат до знанието на другата страна всички обстоятелства, които тя трябва да знае по д-ра. Това са задължения за взаимно уведомяване.Заема първо място сред задълженията.Това задължение е налице и когато премълчаването на някое обстоятелство би попречило да се реализира стопанската цел на договора и при знанието им другата страна не би се съгласила да сключи договора.
2) Задължение на страните да НЕ прекъсват произволно преговорите особено при по-сложни договори.където още по време на преговорите се правят разноски.
3) Задължение за полагане на грижа. Всяка от страните трябва да вземе мерки за изпълнение на д-ра, ако той се сключи.
4) Задължение да обезпечи валидността на престирания договор.
Тези задължения са преддоговорни защото все още няма сключен д-р
Неизпълнението на тези задължения може да се вмени във вина на съответната страна.Тя се нарича преддоговорна вина или вина при договаряне.
Това води и до т.н.преддоговорна отговорност. Тя произтича от действията извършени по повод сключването на д-ра. Тя не е деликтна, защото няма деликт като умишлено виновно деяние.
Отговорностите:
чл.12 ЗЗД е точен:"При воденето на преговори и сключването на договори страните трябва да действат добросъвестно.В противен случай те дължат обезщетение".
Какъв ще бъде размера на обезщетението ? Кои вреди се дължат:позитивните или негативните?
Позитивни- претърпените загуби от страната в резултат на недобросъвестното водене на преговорите.
Негативни- които страната претърпява от несключването на д-ра.
В една хипотеза ЗЗД счита, че се дължат негативните вреди.Това е хипотезата на чл.28(3) ЗЗД"Страната, която иска унищожението , е длъжна да обезщети другата страна за, вредите, които й са причинени от сключването на унищожаемия д-р, освен ако докаже, че няма вина за изпадането си в грешка или е знаела за грешката".До доказване на противното з-на предполага, че не е извинима грешката на, този, който иска унищожаването на д-ра на това основание, и затова свързва унищожаването на това потестативно право със заплащане на обезщетение на другата страна.Т.е.смята се, че трябва да бъдат поправени само негативни вреди, а това са вредите, които другата страна претърпява от това, че е сключила д-ра, че се е доверила на неговата валидност.Тези вреди съставляват разликата м\у имущественото състояние на увредения преди и след сключване на договора. Този текст би могъл да се приложи и по отношение на нищожност поради невъзможен предмет .
Негативният интерес ще трябва да бъде покрит и в случая, когато преговорите биха били прекъснати без достатъчно основание.
Във всички останали случаи обаче ще важи чл. 12, които не ограничава дължимото обезщетение в границите на негативният интерес. Т.Е. увреденият има право да претендира позитивният си интерес.
По силата на този текст увреденият има право да претендира позитивния си интерес,положителните си вреди-тези които претърпява не от несключването на договора ,а от неточното изпълнение на сключения договор.
Терминът вина на договарянето се споменава в чл 254 ал 2 ЗЗД ; чл 247 от ЗЗД
В някои текстове законът свързва преддоговорната вина с отговорност поради неизпълнение.Тук се изключва всяко съмнение че се дължат позитивните вреди (230 ал 2 ЗЗД)

Чл. 247. Заемодателят дължи обезщетение за вредите, причинени на заемателя от скритите недостатъци на заетата вещ, ако умишлено или поради небрежност не ги е съобщил на заемателя.