4. Източници на Международно наказателно право

Правната уредба на межд. престъпления се съдържа в множество източници. Според вътрешното НП източници са – закона, обичая, прецедента- за английското право. За МНП като основен източник е договорът, обичаят и прецедентът. Межд. договор е основен източник на МНП. Римския статут е многостранен акт между множество страни. Източниците биват източници, действащи в мирно време и източници, действащи във военно време. Устава на Между-народния наказателен съд действа и в мирно и във военно време. Съществуват източници, които действат само във военно време. Токийският военен трибунал, Женевските конвенции от 1929г. и от 1949г. – това са конвенции насочени към защита жертвите на войната- военнопленници, население.
Първите източници на МНП са Хагските конвенции. Международният обичай има място в МНП . Той е установило се правило в международно отношение за поведение израз на общата воля и практика на държавите. Обичаят е правно регламентиран в редица международни актове и най- вече се прилага от межд. съд към ООН. Обичаят и межд. прецедент са субсидирани източници. Те спомагат за изработване на общи принципи от межд. органи и в нормотворческа дейност на международното право. Решенията и принципите на Нюрнбергския и Токийския процес се приемат с решение на устава на ООН като валидни за МНП. Друга категория източници това са националните наказателни закони- тук се позоваваме на глава 14 от НК,в която са групирани съставите на международните престъпления и съставите, отнасящи се до общо опасните престъпления- глава 11НК. В чл. 108-а НК тази норма се позовава на 24 състава от нашия НК- престъпления, които ако са извършени с политическа цел ще се тълкуват като терористични действия. Можем да посочим геноцида, апартейда- на тези престъпления няма давност. 7
Давността е основен принцип на МНП. Не се прилага давност за тези престъпления. Комисията по межд. право към ООН многократно е правила опит за кодификация на МНП. ООН създава няколко проекта за кодификация най-съществения е от 1994г. – Кодекс на престъпленията против мира и безопасността на човечеството. Не е възможно цялостна, пълна кодификация на правната уредба на международните наказания и престъпления.
Своеобразен кодификационен акт е Римският статут.
Не е възможна цялостна и пълна кодификация на правната уредба на международните престъпления и наказания.
В България съществува пълна кодификация на наказателното законодателство.Това е добре, защото е важен принцип на наказателното правосъдие. Ние сме една от малкото държави с пълна кодификация на наказателната материя. Нашето съвременно наказателно право страда от много недостатъци и неточни формулировки относно санкционната част.
Източниците на МНП са много. Някои считат, че са 50-60, но професор Айдаров счита, че са 42.
Към първата група източници спадат:
• Всеобща декларация за правата на човека
• Международен пакт за икономически, социални и културни права
• Международен пакт за граждански и политически права
- Устава на Нюрнбергския трибунал- 1943 год.
- Римският статут
Друга категория международно правни актове са:
- Конвенция за не прилагане срока на давност
- Конвенция за екстрадиция
- Европейска заповед за арест
- Конвенция за трансфер на осъдени лица
- Пакт за отказ от войната - Парижкият
- Пакт на общото събрание на ООН - резолюция№ 3314 от 1974 година за определяне на понятието агресия!!!
- Женевската конвенция от 1929год. И от 1949 год.
- Решенията на Хагската конференция
- Конвенция за преследване и наказване на престъплението геноцид!!!
- Конв. за наказване на престъплението апартейд
Някои източници са насочени към премахване формите на расова дискриминация- десетилетия наред САЩ не подписва такава декларация. Този проблем е голям за САЩ. Те направиха най- разумното- създадоха равни социални права, но това равенство и до днес е привидно.
Актове, третиращи различните международни конвенционални престъпления:
- Източници, третиращи международния тероризъм и организираната престъпност- това е Европейската конвенция за борба срещу тероризма , ратифицирана от 1998 год. 8
- Конвенция на ООН срещу транс националната организирана престъпност!!!
- Конвенция за борба срещу незаконно завладяване на самолети
- Конвенция за борба срещу вземане на заложници
- Конвенция за премахване на робството- търговия с роби
- Конвенция на ООН против изтезанията и други форми на жестоко и нечовешко наказание - робството съществува и до днес
- Конвенция за опазване на природното богатство- днес у нас се подготвя закон въз основа на нея
- Конвенция за преследване на търговията с хора
- Конвенция за изпиране, взимане на средства незаконна дейност
- Конвенция за борба с корупцията
- Конвенция за опазване на природната среда
- Конвенция за враждебно и всякакво друго действие върху околната среда
- Протокол от Киото - за действие в Антарктида. Този протокол не се подписва от Русия и Китай. По-късно го подписва, но не се ратифицира от тях. Не го подписва и САЩ. Този въпрос е свързан с изхвърлянето на вредни емисии , за да се избегне т. нар. всеобщо замърсяване на планетата. Киото е старата столица на Япония, но по време на войната е бомбардиран този град на древната цивилизация.