4. Възникване на застрахователните организации (ЗО)

До 1996г. ЗО възникват по контролно-нормативната с-ма. От 1996г. е въведена разрешителна с-ма. Обособени са три елемента на ФСъстав за възникване на ЗО:
1. Волеизявление на учредителите – те трябва да са обективирани в устава на ЗО. Учредител може да е бълг. или чуждестр. дееспособно ФЛ или ЮЛ. За ЗАД-во – учредител може да е общината, държавата. Може да има ЕАД, което да е ЗО. Необходими са поне 500 ФЛ за ЗК. Няма ограничения. Необходимо е да се проведе учредително събрание на ЗО по ТЗн и ЗнКооперациите.
2. получаване на лиценз от КФН. Производството е административно. Започва по искане на заинтересованото лице, като трябва да се приложат посочените в чл.30 Кз-нето документи. КФН, ако прецени, че са налице изискванията, издава лиценз, който по своята същност е индивид. адм. акт. Лицензът касае само предметния обхват на д-стта на ЗО. Ако КФН реши, че не са спазени изискванията на закона или, че с оглед на икономическите условия в България, не е наложително възникването на нова ЗО, може да постанови отказ. Отказът също е ИААкт, той е в писмена форма и е мотивиран. Отказът не подлежи на обжалване; Може заинтересованото лице да подаде ново заявление след 6 месеца от постановяването на отказа. При постановяване на отказ КФН действа по законосъобразност и по целесъобразност – затова отказът не подлежи на обжалване.
3. Вписване в Търговския регистър (чл. 67 от ТЗ). ЗО възниква като правен субект от момента на вписването в Търг. регистър.