48. Прекратяване на наемното правоотношение. Пренаемане.

Това са специфични основания.Прекратяването става по различни начини в зависимост дали договора е срочен или безсрочен.
Срочен – с изтичане на срока.Нито една от страните не може да го прекрати.Може да бъде конклудентно продължен.когато след изтичането на срока лицето продължи да използва веща със знанието и без противопоставянето на наемодателя , превръща се в безсрочен.
Безсрочен – за неопределен период от време.Все една от двете страни по всяко време , по свое желание , едностранно да прекрати безсрочния наем.Необходимо е да отправи предизвестие. Диспозитивно правило – 1-месечно предизвестие.Когато е уговорено да се плаща на ден , срока на предизвестието е 1 ден – също диспозитивна правна норма.
Друго прекратително основание е при наем в обективния режим на етажната собственост.Ако не спазват правилата на етажната собственост по искане на управителя или управителния съвет наемателя може да бъде изведен с влязло в сила съдебно решение.
Ползвателя може да отдава под наем вещта.При смърт на ползвателя правото се прекратява / право на ползване с оглед на личността /.
Пренаемане – чл.234 ЗЗД – 234.Ако не е уговорено противното, наемателят може да пренаеме части от наетата вещ без съгласието на наемодателя. Но и в този случай той не се освобождава от задълженията си по договора за наем.
Относно ползуването от имота пренаемателят не може да има повече права от наемателя.
Пренаемателят е задължен спрямо наемодателя само за наема, който той дължи при завеждане на иска, без да може да противопостави плащанията, които е направил преждевременно.
Възможно е наемателя на свой ред да отдаде под наем вещта на трето лице , наричан пренаемател.При пренаемането има свързани наемни отношения и едно лице е едновременно наемател по единия и наемодател по другия договор.Има две наемни отношения и законът не се занимава отделно.Той се занимава обаче , с т.нар. рефлексно действие на пренаемането.То е спрямо първоначалния наемодател.Има две посоки:
1.Противопоставемост на правото на пренаемателя с първоначалния наемодател.Според закона пренаемателя има право да ползва вещта и спрямо първоначалния наемодател , когато пренаемането е допустимо.Кога е допустимо – чл.234 ЗЗД – пренаемане на част от наетата вещ се допуска без съгласие на първоначалния наемодател.Това е диспозитивно правило.Страните могат да уговорят изрично пълна свобода на пренаемането или пълна забрана.
Когато пренаемането е недопустимо , наемодателя може да отстрани пренаемателя от вещта.
2.Второ проявление на рефлексното действие – и по двете наемни отношения се дължи цена. Когато наемателя не праща , наемодателя може да изисква плащане и от пренаемателя , но само за по-малката цена.Сумата , която пренаемателя е платил , се счита , че погасява цялата или част от пренаемната цена.