46. Действие и отмяна на дарението.

Правната уредба се съдържа в чл.227 ЗЗД - 227. Дарението може да бъде отменено, когато дареният:
а) умишлено убие или се опита да убие дарителя, неговия съпруг или негово дете, или е съучастник в такова престъпление, освен ако деянието е извършено при обстоятелства, които изключват наказуемостта;
б) набеди дарителя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от три години, освен ако набедяването се преследва по тъжба на пострадалия и такава не е подадена, и
в) отказва да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае.
Тия разпоредби не се отнасят до обичайните и възнаградителните дарове.
Искът може да се предяви в едногодишен срок от както на дарителя са станали известни основанията за отменяване на дарението. До изтичането на този срок искът може да бъде предявен и от наследниците на дарителя, ако той е починал преди това. Предварителният отказ от този иск е нищожен.
Отменението на дарението не засяга правата, които трети лица са придобили върху подарените имоти преди отбелязването на исковата молба, но дареният дължи на дарителя обезщетение за онова, с което се е обогатил.
Основанията за отмяна са юридически факти, настъпили след договора за дарение.Това са :
1.Когато надареният извърши опит за убийство на дарителя;
2.Набеждаване;
3.Недаване на необходима и поискана издръжка.
Потестативното право на отмяна се упражнява по съдебен ред , чрез конститутивен иск, в едногодишен срок.Този сок е преклузивен.Срока започва да тече от узнаване на основанията.Искът за отмяна може да бъде предявен и от наследниците на дарителя.Ако искът бъде уважен – дарението се отменя чрез конститутивно съдебно решение.Отмяната действа с обратна сила.
Когато дарението има за предмет недвижим имот съответно отменителния иск се вписва Ако първо е вписан акта за разпределяне на имотите и след това иска за отмяна на дарението , няма да има действие за третото лице.Ако първо е вписана исковата молба, а след това акта на разпореждане – третото лице дължи връщане на недвижимия имот в натура.