45. Дарение. Понятие и видове. Сключване и форма.

Договор за дарение – съглашение , по силата на което едно лице / дарител / , прехвърля на друго лице /надарен/ незабавно и безвъзмездно определено имуществено право.
Характеристика – договорът е безвъзмезден и едностранен.Има и теория , че договорът за дарение е двустранен договор, която се обосновава на чл.227 ЗЗД.
Чл. 227. Дарението може да бъде отменено, когато дареният:
а) умишлено убие или се опита да убие дарителя, неговия съпруг или негово дете, или е съучастник в такова престъпление, освен ако деянието е извършено при обстоятелства, които изключват наказуемостта;
б) набеди дарителя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от три години, освен ако набедяването се преследва по тъжба на пострадалия и такава не е подадена, и
в) отказва да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае.
Тия разпоредби не се отнасят до обичайните и възнаградителните дарове.
Искът може да се предяви в едногодишен срок от както на дарителя са станали известни основанията за отменяване на дарението. До изтичането на този срок искът може да бъде предявен и от наследниците на дарителя, ако той е починал преди това.Предварителният отказ от този иск е нищожен.

Отменението на дарението не засяга правата, които трети лица са придобили върху подарените имоти преди отбелязването на исковата молба, но дареният дължи на дарителя обезщетение за онова, с което се е обогатил.
Форма на договора – дарението е формален договор.Ако се дарява недвижим имот или движима вещ за чието прехвърляне се изисква специална форма , то тази форма трябва да се спази.Ако е друга движима вещ - има два начина:
1.Дарението се сключва формално – писмена форма с нотариална заверка на подписите.
2. Дарението е неформално , но реално – вещта трябва да се предаде.
Дарението трябва да има незабавен прехвърлителен ефект.От тук следват няколко последици:
1.Дарителя трябва да е титуляр на имущественото право.Т.е. дарението на бъдещо имуществено право е нищожно.
2.Предварителен договор за дарение / т.нар.обещание за дарение / е също нищожен – чл.226 ЗЗД.
Чл.226. Обещанието за дарение не произвежда действие.
Дарението, доколкото се отнася до бъдещо имущество, е нищожно.
Нищожно е и дарението, когато то или мотивът, единствено поради който то е направено, са противни на закона или на добрите нрави, а така също и когато условията или тежестта са невъзможни.
Смекчението, е че българското право изрично допуска дарението под отлагателно условие.
Сключване на договор за дарение – изисквания:
1.форма;
2.по отношение на лицето , явяващо се дарител – чл.73(3) СК – пълна дееспособност.Т.е. дарението , сключено от недееспособно лице е нищожно.
Чл.73(3) Дарение, отказ от права, даване на заем и обезпечаване на чужди задължения чрез залог, ипотека или поръчителство от ненавършили пълнолетие деца са нищожни. Това не се отнася за сделките на встъпилия в брак непълнолетен, за които важи само ограничението по чл. 12, ал. 3.
Действие на дарението:
Задължение за дарителя - да прехвърли съответното имуществено право.Ако е вещ да я предаде. Възможно е дарената вещ да се окаже чужда или да има недостатъци.Правилата за продажбата не могат да се прилагат тук , защото договорът е безвъзмезден.Т.е.дарителя не носи отговорност за евикция и недостатъци.
Надареното лице – за него задължения не възникват поначало.Но може да има дарение с модалитет – например тежест.В този случай надареното лице трябва да изпълни тежестта.Ако не я изпълни може да се иска само реално изпълнение.
Дарението не е двустранен договор и неможе да се разваля.
Видове дарения:
1.Обичайно дарение;
2.Възнаграждение.
Дарението е обичайно , когато се прави по повод , при който в обществото е прието да се правят дарения /брак , раждане на дете/. Лицата трябва да са свързани от чисто практическа връзка , която да оправдава дарението.Дарението не трябва да е с незначителна стойност. Обичайно дарение – 3 характеристики има:
а/ поводът , по който е направено;
б/ лицата между които е направено;
в/ стойността на дарението.
Възнаграждение – прави се по повод минали услуги, които не са били възмездни, без да представляват паричен еквивалент на тези услуги.
Възможно е да има комбинация от възнаграждение и друг договор, например с договор за продажба на недвижим имот.