45. Дарение. Понятие и видове. Сключване и форма.

Договор за дарение – съглашение, по силата на което едно лице /дарител/, прехвърля на друго лице /надарен/ незабавно и безвъзмездно определено имуществено право.

Характеристика – договорът е безвъзмезден и едностранен. Има и теория, че договорът за дарение е двустранен договор, която се обосновава на чл.227 ЗЗД:

Чл. 227. Дарението може да бъде отменено, когато дареният:
а) умишлено убие или се опита да убие дарителя, неговия съпруг или негово дете, или е съучастник в такова престъпление, освен ако деянието е извършено при обстоятелства, които изключват наказуемостта;
б) набеди дарителя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от три години, освен ако набедяването се преследва по тъжба на пострадалия и такава не е подадена,
в) отказва да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае.
Тия разпоредби не се отнасят до обичайните и възнаградителните дарове.
Искът може да се предяви в едногодишен срок откакто на дарителя са станали известни основанията за отменяване на дарението. До изтичането на този срок искът може да бъде предявен и от наследниците на дарителя, ако той е починал преди това. Предварителният отказ от този иск е нищожен.
Отменението на дарението не засяга правата, които трети лица са придобили върху подарените имоти преди отбелязването на исковата молба, но дареният дължи на дарителя обезщетение за онова, с което се е обогатил.

Видове дарения:
1. Обичайно дарение;
2. Възнаграждение.

Дарението е обичайно, когато се прави по повод, при който в обществото е прието да се правят дарения /брак, раждане на дете/. Лицата трябва да са свързани от чисто практическа връзка, която да оправдава дарението. Дарението не трябва да е с незначителна стойност. Обичайното дарение има три характеристики:
а/ поводът, по който е направено;
б/ лицата, между които е направено;
в/ стойността на дарението.

Възнаграждение – прави се по повод минали услуги, които не са били възмездни, без да представляват паричен еквивалент на тези услуги.
Възможно е да има комбинация от възнаграждение и друг договор, например с договор за продажба на недвижим имот.

Форма на договора – дарението е формален договор. Ако се дарява недвижим имот или движима вещ за чието прехвърляне се изисква специална форма, то тази форма трябва да се спази. Ако е друга движима вещ - има два начина:
1. Дарението се сключва формално – писмена форма с нотариална заверка на подписите.
2. Дарението е неформално, но реално – вещта трябва да се предаде.

Дарението трябва да има незабавен прехвърлителен ефект. От тук следват няколко последици:
1. Дарителя трябва да е титуляр на имущественото право. Т.е. дарението на бъдещо имуществено право е нищожно.
2. Предварителен договор за дарение /т.нар. обещание за дарение/ е също нищожен – чл.226 ЗЗД. Чл.226. Обещанието за дарение не произвежда действие.

Дарението, доколкото се отнася до бъдещо имущество, е нищожно.
Нищожно е и дарението, когато то или мотивът, единствено поради който то е направено, са противни на закона или на добрите нрави, а така също и когато условията или тежестта са невъзможни. Смекчението е, че българското право изрично допуска дарението под отлагателно условие.

Сключване на договор за дарение – изисквания:
1. Форма;
2. По отношение на лицето, явяващо се дарител – чл.73(3) СК – пълна дееспособност. Т.е. дарението, сключено от недееспособно лице е нищожно.
Чл.73(3) Дарение, отказ от права, даване на заем и обезпечаване на чужди задължения чрез залог, ипотека или поръчителство от ненавършили пълнолетие деца са нищожни. Това не се отнася за сделките на встъпилия в брак непълнолетен, за които важи само ограничението по чл. 12, ал. 3.

Задължение за дарителя - да прехвърли съответното имуществено право. Ако е вещ да я предаде. Възможно е дарената вещ да се окаже чужда или да има недостатъци. Правилата за продажбата не могат да се прилагат тук, защото договорът е безвъзмезден. Т.е.дарителя не носи отговорност за евикция и недостатъци.

Надареното лице – за него задължения не възникват поначало. Но може да има дарение с модалитет – например тежест. В този случай надареното лице трябва да изпълни тежестта. Ако не я изпълни може да се иска само реално изпълнение.

Дарението не е двустранен договор и не може да се разваля!

<< Назад към Лекции по облигационно право