44. Договор за гледане и издръжка. Рента.

Договор за прехвърляне на вещ срещу гледане и издръжка – съглашение , по силата на което едната страна /прехвърлител/ се задължава да прехвърли свое право или съвкупност от такива, срещу задължението на другата страна /преобретател/ да го гледа и издържа.
Договор за рента – съглашение , по силата на което едно лице / рентиер / се задължава да прехвърли право, а насрещната страна се задължава да извършва периодични плащания – рента.
И двата договора нямат нормативна уредба.Те са двустранни и възмездни.Те са с оглед на личността на прехвърлителя /кредитора/.Договорите имат алеаторен характер.Могат да се сключат пожизнено или за определен срок.
Форма на договорите – зависи какво право или съвкупност от права се прехвърлят.
Задължения на страните
Прехвърлителя има две задължения:
1.задължение да прехвърли правото или съвкупността от право.Ако предмет на договора е вещно право , прехвърлителя има задължение и за предаване на вещта.
2.Ако предмет на договорите е вещ стои отговорността на прехвърлителя за евикция и за недостатъци.Има аналогия с договора за продажба - прилагат се неговите правила.Само не може да се приложи намаляване на престацията.
Преобретателя има задължения:
1.при рента – периодична парична престация;
2.при договор за гледане и издръжка – необходимите грижи и издръжки.Този договор се сключва в полза на прехвърлителя , така че гледането и издръжката се съобразяват с неговия стандарт на живот.Ако стандарта на преобретателя е по-висок , то към него трябва да бъде приравнен и стандарта на прехвърлителя.
Прекратяване на тези договори:
1.Смърт на прехвърлителя;
2.При договор за рента – ако преобретателя почине се наследява паричното задължение.
3.При договор за гледане и издръжка – ако преобретателя /ако не е уговорено друго/ неговите наследници решават дали да продължат гледането и издръжката. Ако не желаят, договорът отпада с обратна сила, т.е. наследниците получават паричната равностойност.
При прекратяването важат правилата за двустранните договори без чл.90 (1) ЗЗД за разваляне.
Развалянето действа за в бъдеще – ако задължението е с трайно съществуване. При всички други договори – с обратна сила. Задължението на преобретателя е с трайно съществуване. А задължението на прехвърлителя е с еднократно съществуване. Прието е, че развалянето на договорите има обратна сила.