43. Продажба на наследство. Замяна.

1. Продажбата на наследство е уредена в чл.212 и 213 ЗЗД:
Чл.212. Този, който продава едно наследство изцяло, без да посочи неговите предмети, е длъжен да обезпечи само качеството си на наследник.
Продажбата на наследство трябва да бъде извършена писмено и подписите на договорящите да бъдат нотариално заверени.
Договорът за продажба на наследство, в което има недвижими имоти, може да бъде противопоставен на трети лица само ако е вписан.
Чл.213. Ако преди продажбата на наследство продавачът е събрал някое вземане или е отчуждил някои предмети, той е длъжен да върне на купувача полученото.
Купувачът е длъжен да върне на продавача това, което последният е платил за задълженията и тежестите на наследството.

Продажбата на наследство – това е съглашение, по силата на което продавача се задължава да прехвърли на купувача една съвкупност от права и задължение, придобити по наследство, срещу цена, която купувача се задължава да му плати.

Предмет – това е сделка със съвкупност. Особеното е, че предмета не е единично право или задължение, а е съвкупност, като в договора се изброяват отделните елементи на съвкупността, а тя се определя чрез общия белег на всички елементи. В случая белега е – принадлежност към наследство.

Форма – на договора за продажба на наследство – писмена с нотариална заверка на подписите. Договора е двустранен, възмезден, консесуален и алеаторен. Алеаторен е защото може да има промени в наследството и да се промени съвкупността от права и задължения.

Правни последици от продажбата на наследството – цялата съвкупност премина от продавача към купувача. Но това не става автоматично по силата на договора. Необходимо е според естеството на тези елементи да се спазят в някои случаи и други действия. Вещното право преминава автоматически по силата на договора – чл.24(1) ЗЗД - При договори за прехвърляне на собственост и за учредяване или прехвърляне на друго вещно право върху определена вещ прехвърлянето или учредяването настъпва по силата на самия договор, без да е нужно да се предаде вещта.

Вземания от състава на наследството – освен договор за продажба, трябва и уведомяване на съответните длъжници. Ако има права по ценни книги, включително и безналични – трябва да се извърши съответно на вида на ценната книга прехвърлителен способ:
- ценна книга на приносител – предаване;
- заповедни ценни книги – чрез джиро;
- безлични ценни книги – чрез вписване в съответния регистър.

Отговорност на продавача при продажбата на наследство – продавача отговаря само за качеството си на наследник.Той не отговаря за състава на наследството и състоянието на отделните елементи. За да осигури качеството си на наследник, продавача трябва да:
- е призован за наследник;
- да не се е отказал от това наследство преди неговата продажба.

2. Замяна – уредена е в чл.222 ЗЗД - С договора за замяна страните се задължават да си прехвърлят взаимно собствеността върху вещи или други права.

Договорът за замяна е съглашение, по силата но което едната страна се задължава да прехвърли на другата страна собствеността върху една вещ или друго право срещу задължението на другата страна да прехвърли имуществено или друго право.

Договорът за замяна е право срещу право. Той е двустранен, възмезден, каузален, консесуален и неформален - /освен ако предмет са права, които изискват форма за действителност/. Възможно е да се изисква различна форма за двете права. Например ако се заменя движима вещ с недвижим имот, формата е по-тежката т.е., нотариален акт в случая. Когато се касае за недвижими имоти в различни съдебни райони, трябва да се има предвид, че нотариусите имат ограничена териториална компетентност. Тук страните могат да изберат един от двамата нотариуси. Не може имот в България да се заменя с имот в чужбина.

Правен режим на договора за замяна – ЗЗД препраща съответно към правилата на договора за продажба. Съответно прилагане означава, че трябва да се съобрази с две неща:
1. Всеки от заменителите се счита продавач на вещта, която той прехвърля и купувач на вещта, която ще му прехвърлят.
2. Предмета на двете сделки /продажбата и замяната/ е различен. При замяната няма парична престация. Затова някои от правилата на продажбата не могат да се прилагат при замяната.

<< Назад към Лекции по облигационно право