42. Колективен трудов договор

Колективен трудов договор


Това е юридически акт, който изразява постигнатото в процеса на преговаряне съгласие. Това е най-важният недържавен източник на трудовото право. По своята природа той е нормативно съглашение, а по форма е договор, съглашение между равнопоставени частноправни субекти (работодател и синдикална организация). По своето действие и последици колективният трудов договор се различава от общото гражданско понятие за договор – освен за страните той действа и по отношение на неопределен кръг лица, влияе и върху ИТПО. Той се сключва не за еднократно действие (не се изчерпва с постигането на съгласие), а с оглед трайно и повтарящо се изпълнение. Колективният трудов договор се прилага по всяко ТПО със съответния работодател.

Нормативните елементи са основан част от съдържанието на колективния трудов договор. Те имат местно, локално значение – колективният трудов договор се прилага в рамките на съответната териториална единица (предприятието). В колективния трудов договор може да има и облигационни елементи – чл. 46 КТ. На трето място в съдържанието на колективния трудов договор трябва да се включват и вътрешни въпроси – срок на действие.

Колективният трудов договор се сключва в писмена форма – изрично предвидено в чл. 53 ал. 1 и 2 КТ

Ред за сключване на колективния трудов договор, действие и гаранции

КТ не урежда изрично момента на сключване на колективния трудов договор. Прилага се аналогия на закона с правилата на ГП – КТД се сключва в момента на постигане на съгласие между страните (с подписването му).

Чл. 53 ал. 3-5 КТ – колективният трудов договор подлежи на вписване. Вписва се от инспекцията по труда, по местонахождението/седалището на работодателя (на ниво предприятие). Ако е на ниво бранш или отрасъл, той се вписва от Главна инспекция по труда. Ако е между общини към различни местни инспекции по труда и работодателска и синдикална организация – от някоя от тях. Вписването става по искане на една от страните – чл. 53 ал. 4 КТ.

Правно значение на вписването – от една страна има декларативно, удостоверително значение, прави съдържанието на колективния трудов договор публично достояние; на второ място е неговото доказателствено значение при спор относно съдържанието му.

Характерът на колективния трудов договор се опшределя от неговото действие. Действието на колективния трудов договор е уредено в чл. 54 ал. 2 и чл. 55-56 КТ. Срокът на действие по силата на чл. 54 ал. 2 КТ е по правило една година. Правилото се прилага доколкото страните изрично не са предвидили друг срок , но не повече от две години – съобразява се с промяната в икономическите условия. Възможно е продължаване на ТД при промяна на работодателя по смисъла на чл. 123 КТ – може да се продължи не повече от една година след промяната.

Колективният трудов договор може да се променя по всяко време от страните – чл. 56 КТ.

Действие по отношение на страните – действа по отношение на работодателя или работодателската организация която го е сключила (за работодателите нейни членове). По изключение в хипотезата на чл. 123 КТ – действа и за новия работодател, но тъй като не е участвал при сключването му – за не повече от една година.

По отношение на синдикалните организации колективният трудов договор създава права - чл. 333 КТ. В повечето случаи обаче синдикалната организация участва, за да се породят права на работника и служителя – чл. 57 ал. 1 КТ.

По отношение на работника и служителя:

- членове на синдикалната организация – страна по КТД за тях се прилага ex lege – чл. 57 ал. 1 КТ

- за останалите работника и служителя колективният трудов договор се прилага чрез присъединяване – чл. 57 ал. 2 КТ. Присъединяването към колективния трудов договор е субективно преобразуващо право на работника и служителя - предоставено е в закона и зависи от неговата воля. То е потестативно, защото предизвиква промяна в чужда правна сфера, съобразно предвидените в колективния трудов договор последици. Упражняването на правото става едностранно. Волеизявлението се упражнява с писмен акт, като формата е за действителност. Волеизявлението поражда действие с получаването му, без да е необходимо каквото и да било одобрение.

Искове при неизпълнение

Чл. 59. При неизпълнение на задълженията по колективния трудов договор искове пред съда могат да предявят страните по него, както и всеки работник или служител, спрямо когото колективният трудов договор се прилага.

Иск за обявяване на недействителност

Чл. 60. Всяка от страните по колективния трудов договор, както и всеки работник или служител, спрямо когото колективният трудов договор се прилага, имат право да предявят иск пред съда за обявяване на недействителност на колективния трудов договор или на отделни негови клаузи, ако противоречат на закона или го заобикалят.