42. Отговорност на продавача при недостатъци.

Правната уредба се съдържа в чл.193 и следващите ЗЗД:
Чл.193. Продавачът отговаря, ако продадената вещ има недостатъци, които съществено намаляват нейната цена или нейната годност за обикновеното или за предвиденото в договора употребление.

Недостатъкът е отклонение на продадената вещ от дължимите качествени характеристики. Тези характеристики могат да произтичат от 3 източника:
1. От договора между страните – основен източник;
2. От обичаите в практиката;
3. От нормативни изисквания.

Отклоненията от качествените изисквания трябва да включват негодността на вещта да служи по предназначението си или нейната стойност. От гледна точка на правния режим недостатъците са два вида: явни и скрити:
Явни – такива отклонения от качествените показатели, които могат да се установят при определен преглед на вещта.
Скрити – отклонения от качествените показатели, които не могат да бъдат открити при обикновен преглед.

Когато вещта има явен недостатък, купувача следва да уведоми продавача. Ако вещта има скрит недостатък – уведомяването за това трябва да стане веднага след като се прояви. Уведомяване не се изисква ако продавача е бил недобросъвестен – чл.194(2) ЗЗД - Уведомяване на продавача не е необходимо, ако той е знаел недостатъка.Това трябва да доказва купувача.
Права на купувача при наличието на недостатъци – чл.195 ЗЗД.

Чл.195. В случаите, в които продавачът отговаря съгласно чл. 193,купувачът може да върне вещта и да иска обратно цената заедно с разноските за продажбата, да задържи вещта и да иска намаляване на цената или да отстрани недостатъците за сметка на продавача.
Той може да иска и обезщетение за вредите съгласно общите правила относно неизпълнението на задълженията.

При продажбите на родово определени вещи купувачът може или да упражни правата по първата алинея, или да иска предаване на вещи без недостатъци, както и обезщетение за вредите и в двата случая.
Такива права има само добросъвестния купувач – 3 или 4 възможни алтернативи между които може да избира:
1. Да развали договора извънсъдебно – т.е. да върне вещта и да иска цената /независимо от вината на продавача/ - редосибиторен иск;
2. Намаляване на цената пропорционално на недостатъците с квалитиминорен иск – т.е. вещта ще му бъде полезна и с недостатъците;
3. Отстраняване на недостатъка – това става по два начина:
а/ купувача иска от продавача да отстрани недостатъците;
б/ купувача сам да отстрани недостатъците, но за сметка на продавача. Т.е. ще има вземане, но в рамките на стойността на вещта. Само за родово определени вещи – купувача може да иска замяна с изправна вещ.
След като купувача избере една от тези алтернативи, другите се погасяват, не може да ги използва за същата вещ. Тези алтернативи не изискват вина на продавача. Но е възможно купувача да е претърпял вреди. В този случай купувача има вземане за тяхното обезщетяване по общите правила. Вината се презумира. Тези правила за отговорността за недостатъци до тук са императивни.

Давност при отговорността за недостатъци – установени са кратки срокове – чл.197 ЗЗД.- Исковете на купувача по чл.195 се погасяват с изтичане на една година при продажбата на недвижими имоти и на шест месеца при продажбите на движими вещи. Ако продавачът съзнателно е премълчал недостатъка, срокът е тригодишен. Срокът може да бъде продължен или съкратен със съгласие на страните.
Срокът тече от предаването на вещта.
Продължителността на тези давностни срокове е диспозитивно. Тоест, те могат да бъдат удължавани или скъсявани за разлика от общия режим но погасителната давност.

<< Назад към Лекции по облигационно право