40. Продажба .Задължения на страните.

Продажбата е регламентирана в чл.183 ЗЗД. - 183. С договора за продажба продавачът се задължава да прехвърли на купувача собствеността на една вещ или друго право срещу цена, която купувачът се задължава да му заплати.
Договорът за продажба – съглашение , по силата на което едната страна / продавач / се задължава да прехвърли определено субективно право на другата страна / купувач / , което на свой ред се задължава да прехвърли парична сума наречена цена.Продажбата е :
1.двустранен договор – от него възникват права и задължения в полза и в тежест на двете страни;
2.възмезден договор;
3.консенсуален договор – той е валидно сключен от момента , в който страните постигнат съгласие относно вещта , която продавача се задължава да прехвърли , и относно цената , която купувача се задължава да плати насреща;
4.каузален договор – този договор се различава и за двете страни – за продавача да придобие парична сума , а за купувача да придобие вещно право;
5.алеаторен договор – само по изключение е такъв договор – при продажба на шанс / купуваш например улова / на едно лице;
6.комутативен договор – когато страните още по време на договарянето знаят обема на насрещните си задължения.
Форма на договора за продажба - Договора за продажба е неформален договор.Той е сключен , щом се постигне съгласие относно вещта и цената.Но има случаи , когато законът предвижда форма като условие за действителност:
1.Продажбата на недвижими имоти трябва да бъде извършена в нотариална форма – чл.18 ЗЗД - 18. Договорите за прехвърляне на собственост или за учредяване на други вещни права върху недвижими имоти трябва да бъдат извършени с нотариален акт.
2.Продажбата на наследствени права трябва да бъде извършена писмено и подписите на договарящите да бъдат нотариално заверени – чл.212(2) ЗЗД - Продажбата на наследство трябва да бъде извършена писмено и подписите на договорящите да бъдат нотариално заверени.
3.Продажбата на кораб и въздухоплавателно средство – писмена форма с нотариална заверка на подписите.
4.Продажба на автомобили - писмена форма с нотариална заверка на подписите.
5.При продажба на държавни и общински имоти не се изисква нотариален акт , а само писмена форма.
6.По ЗУТ – учредяване право на строеж между съсобственици и друг кръг близки лица още не се изисква нотариален акт , а само писмена форма с нотариална заверка.
7.При търговско предприятие , дялове в ООД , ТЗ предвижда че формата е писмена с нотариална заверка на подписите.
Страни по договора – Всеки правен субект – физическо или юридическо лице може да бъде страна по договора за продажба.Законът забранява две категории лица да бъдат купувачи. Изискването по отношение на купувача е императивно – чл.185 ЗЗД:
1.Лица , които по закон или назначение изпълняват функции на управление или пазене , на правото което ще бъде предмет на продажбата;
2.Забрана за съдии , съдии по вписванията , прокурори , адвокати , тогава когато споровете по тези дела са висящи в съответния съд.
Чл. 185. Не могат да бъдат купувачи, даже на публична продан, нито пряко,нито чрез подставено лице:
а) лицата, които по закон или по назначение от властта управляват или пазят чужди имущества - относно същите тия имущества, както и длъжностните лица относно имотите, които по служба им е възложено да продават, и
б) съдиите, прокурорите,съдиите-изпълнители, съдиите по вписванията и адвокатите - относно спорните права, които са подсъдни на съда, към който се числят или във ведомството на който действуват, освен ако купувачът е съсобственик на спорното право.
Предмет на договора – всякакво субективно право може да е предмет на договора за продажба. Вещите също – по-голямата част от правната уредба е за вещи.
Задължения на продавача две основни задължения – чл.187 ЗЗД - 187. Продавачът е длъжен да предаде на купувача продадената вещ. Вещта се предава в състояние, в което се е намирала по време на продажбата, заедно с плодовете от тогава.
1.Да прехвърли вещното право / престация “даре” / - съгласно чл.24(1) ЗЗД собствеността се прехвърля в момента на сключване на договора.
Чл.24. При договори за прехвърляне на собственост и за учредяване или прехвърляне на друго вещно право върху определена вещ прехвърлянето или учредяването настъпва по силата на самия договор, без да е нужно да се предаде вещта.
Има случаи когато прехвърлянето става в по-късен момент , т.е. тук нямаме автоматическо прехвърлително действие:
1.Задължението е родово определяемо – вещта трябва да се индивидуализира;
2.Алтернативна престация - вещта трябва да се индивидуализира;
3.Продажба на бъдещи вещи – собствеността преминава от възникване на вещта;
4.Продажба на чужди вещи ;
5.Продажба , която е с уговорен прехвърлителен ефект.
2.Да предаде вещта – продавача трябва да направи всичко необходимо вещта да премине от неговата фактическа власт във власт на купувача.Вещта трябва да е в състояние , в което се е намирала при сключване на договора плюс плодовете от този момент.
Задължения на купувача – две задължения – чл.200 ЗЗД.- 200. Купувачът е длъжен да плати цената и да получи вещта.
Плащането трябва да стане едновременно с предаването на вещта и на мястото, където то се извършва.
Ако продадената вещ дава плодове или други доходи, купувачът дължи лихви върху цената от деня на предаването на вещта, макар цената да не е още изискуема.
1.Да заплати цената – едновременно с предаването на вещта трябва да бъде извършено плащането , на мястото на предаване.Това е диспозитивно правило.По начало не се дължи лихва при уговорено по-късно плащане.Лихва се дължи само ако вещта дава плодове.
2.Да получи вещта – т.е. да установи фактическа власт върху нея.Ако не я получи , купувача изпада в забава и като длъжник и като кредитор.
Правни последици от неизпълнението на тези задължения:
Общия режим е в общата част на ЗЗД.Специалната част – съдържа регламентация – отклонения от този общ режим.
1.За неизпълнение на задълженията на купувача специално правило няма.
2.За задълженията на продавача има специален режим , който по начало измества общия режим. При неизпълнение на първото задължение на продавача води до неговата отговорност за евикция или съдебно отстраняване.Когато продавача не е предал вещта въобще специално правило няма , но когато е предал вещта в не надлежно състояние има специален режим на отговорност за недостатъци.