40. Правна уредба на валутния контрол. Понятие. Основни задачи на валутния контрол. Органи и тяхната компетентност. Отговорности при упражняване на валутен контрол.

За всички тези режими законът установява валутен контрол. Валутният контрол е вид финансов контрол и е контрол върху изпълнението на нормативните актове – в случая тези, които уреждат валутния режим. От гледна точка на видовете контрол и той може да бъде предварителен, текущ и последващ – чрез ивършване на проверки и ревизии. Контролът се характеризира в две посоки – обектите на контрола, сделките и действията посочени в чл.1 ВЗ и адресатите – местни и чуждестранни лица. В чл.15 ВЗ са посочени органите, които упражняват валутния контрол – министъра на финансите, БНБ и естествено пощенските служби; В Министерство на финансите – органите на митническата администрация, дирекция Външни финанси. Всеки един отези органи има различни правомощия. Така министърът на финансите според чл.17 може да издава писмени предписания за отстраняване на нарушения, да запечатва търговски обекти, да отнема удостоверения за регистрация. БНБ упражнява контрол върху търговските банки, финансовите къщи, като може да регистрация или издаване на разрешение, да издава указания и да прилага мерките по ЗКИ.
Във връзка с упражнения валутен контрол законът предвижда глоби за физическите лица и имуществени санкции за юридическите лица. Редът за установяване на нарушенията и наказанията – ЗАНН. Глобите варират между 1000 и 5000 лв, включително и имуществените санкции. Предметът на нарушението се отнема в полза на държавата.
Във връзка с нарушаването на валутния режим може да възникне и наказателна отговорност, когато стойността на предметана деянието е особено голяма. (чл.251 НК). Възможно е също така, ако спазването на валутния режим е част от трудовите задължения, да вузникне и дисциплинарна отговорност.