3. Предмет, метод и система на Международното наказателно право.

МНП е сравнително нов, самостоятелен дял от правото, който получи интензивно развитие след приключване на Втората световна война. Неговата обща характеристика съдържа черти и елементи, присъщи на правото, като цяло и най-вече на наказателното и международното право. Същевременно обаче, МНП притежава свои специфични компоненти, които му придават самостоятелен облик и собствена идентификация в правната система.
МНП е съвкупност от правни норми, които регулират сътрудничество между държавите в борбата им с престъпленията, предвидени в международен договор. Тези норми осигуряват защитата на международния обществен ред, уреден от международното публично право (МПП).
Основната разлика между МПП и МНП е в различните субекти на отговорност. При МПП – това е държавата, а при МНП – физическите, наказателно-отговорни лица. Видът на наказанията и начина на изтърпяването им също са различни. Предмет на регулиране е сътрудничеството между държавите в превенцията, разследването и наказването на престъпленията, които са предвидени в международни договори. Характерно за МНП е, че в хода на неговото създаване, държавите съгласуват волята си, за да защитят своя суверенитет. МНП винаги изразява волята на няколко държави. МНП обединява норми на материалното и процесуалното право, т.е. посочват се както съставите на престъпленията, така и формите за сътрудничество между държавите в борбата срещу тях, които имат процесуален характер. Особености на обективната страна на престъпленията на МНП – тези деяния могат да бъдат действие 5
или бездействие. Отличават се с особено висока степен на обществена опасност, засягат международния мир и безопасността на човечеството, последиците им са с голям мащаб.
Особености на субективната страна на престъпленията по МНП – извършват се преди всичко с пряк умисъл и точно определена цел, но може и по непредпазливост (повреждане на подводни кабели).
Санкции за престъпленията по ЧНП – те биват международно-правни и вътрешно-правни наказателни санкции.
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА МНП.
Интересна е декларацията от 2003 година на сдружението на гръцките адвокати, настояващи пред международния наказателен съд за съдене на Буш и неговите сателити за агресията в Ирак. Всичко това остава без отговор. Но това е вярна, права, юридически издържана позиция.Французите също имат такова искане.
Основни принципи на МНП имат важно значение и съобразно тях се правораздава. МНП се осъществява на базата на норми, принципи и процедури.
I група: Общи принципи на правото (принципът е ръководно начало, идея, създадена в процеса на международното общуване от международните организации. Това са принципите: справедливост, законност, демократичност, правилност. Тези общи принципи намират приложение в почти всички източници на МНП. Те са важащи за всички правни отрасли и са залегна-ли в устава на Нюрнбергския трибунал. Уставите на решенията на Нюрнбергския и Токийския трибунал се утвърждават с решение на ООН и по решение на Великите сили. Така те стават част от обективното право. Винаги се апелира към справедлив процес, съобразно член 54 на Римския статут, който разглежда задълженията и правомощията на прокурора във връзка с разследването. Прокурорът с цел да установи истината, извършва разследване във връзка с всички факти и доказателства, релевантни за преценката дали е налице наказателна отговорност по този статут, като разследва отегчаващите и смекчаващите вината обстоятелства.Акцентува се върху механизма и другите принципи за индивидуализация и законност.
II група: Принципи създадени от МПП:
1 )неприлагане на сила или заплаха със сила в межд. отношения от една държава спрямо друга; Позоваваме се на устава на ООН
2) ненамеса във вътрешните работи на друга държава
3) мирно решаване на международните спорове, съгласно устава на ООН
4) сътрудничество между държавите съгласно устава на ООН
5) неприкосновеност на границите на чужди държави
6) териториална цялост на държавата
7) доброволно изпълнение на международните задължения
8) уважение правата на човека.
Тези принципи на МП се създават в устава на ООН, декларацията на ООН, Пактът за икономически и социални права, множество конвенционални международни договори.
III група: Принципи, които изхождат от вътрешното наказателно право. МНП е тип европейско право: 6

1) принцип на личната наказателна отговорност. МНП изключва корпоративната наказателна отговорност

Някои източници са насочени към премахване формите на расова дискриминация- десетилетия наред САЩ не подписва такава декларация. Но този проблем е голям за САЩ. Те направиха най- разумното създадоха равни социални права, въпреки че и до днес те не са равни.
2) принципа, че не може два пъти да се наказва за едно и също нещо, но има и изключения
3) принцип за законност на престъплението и наказанието т.е. без закон няма престъпление и без престъпление няма наказание
Това е един от най- важните принципи в международното наказателно право. Този принцип е формулиран в средата на 18 век.
IV група: Принципи, които имат пряко значение за МНП – те са изработени от него:
1) първият идва от чл. 2 от устава на ООН – пълна забрана на агресивната война.Тази забрана е основна за търсене на наказателна отговорност за агресивната война. В момента международният съд не може да осъди нито един агресор
2) неотвратимост на наказанието за международно престъпление
3) право на защита
Подсъдимите имат право на защита. Главната гаранция за това е презумпцията за невинност.